Sø­ren Chri­sten­sen, 36 år: es i for­va­ring

BT - - NYHEDER -

Af ankla­ge­skrif­tet frem­går det og­så, at den 48- åri­ge i 2010 tog til Ru­mæ­ni­en med det for­mål at kø­be et spæd­barn, der skul­le brin­ges med til Skan­di­navi­en, hvor han sam­men med en an­den pæ­do­fil vil­le mis­bru­ge det seksu­elt. Ek­stra be­last­ning for bar­net Det er et bredt ud­snit af den mand­li­ge dan­ske be­folk­ning, der døm­mes i sa­ger om be­sid­del­se og de­ling af bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le. Ku­no Sø­ren­sen, der er psy­ko­log i Red Bar­net, si­ger, at alt fra dom­me­re over in­ge­ni­ø­rer til pæ­da­go­ger døm­mes i de sa­ger, der en­der i de dan­ske rets­sa­le.

» An­tal­let af sa­ger om be­sid­del­se og de­ling af bør­ne­por­no lig­ger i Dan­mark på et sted mel­lem 100 og 200 sa­ger år­ligt, men der er helt sik­kert et mør­ket­al. Red Bar­net har sam­men med teleud­by­der­ne og po­li­ti­et et sam­ar­bej­de, hvor in­ter­net­si­der med bør­ne­por­no­gra­fisk ind­hold blo­ke­res. Tal­le­ne vi­ser, at der er fle­re tu­sin­de klik på de blo­ke­re­de si­der hver dag, « ly­der det fra Ku­no Sø­ren­sen.

Han for­kla­rer, at når børn bli­ver fil­met af se­x­for­bry­der­ne, så er det en ek­stra di­men­sion, som gør det end­nu svæ­re­re for dem at kom­me sig over det seksu­el­le over­greb.

» Det er i for­vej­en me­get ska­de­ligt for børn, når de bli­ver ud­sat for seksu­el­le over­greb af voks­ne. Når bar­net så og­så bli­ver op­ta­get på film el­ler billeder, så får bar­net ef­ter­føl­gen­de svært ved at læg­ge det bag sig, for­di det vil be­kym­re sig om, at det kan væ­re spredt al­le mu­li­ge ste- der, og bar­net vil bli­ve min­det om, at der er nog­le, der kan se det. Den usik­ker­hed og ut­ryg­hed er en ek­stra be­last­ning for bar­net, « si­ger Ku­no Sø­ren­sen.

BØRNEPORNOGRAFI I 2014 rej­ste po­li­ti­et sig­tel­se i 180 sa­ger om børnepornografi. Det er en stig­ning på 32,4% i for­hold til 2013, hvor der blev rejst sig­tel­se i 136 sa­ger. Dansk Po­li­ti, Red Bar­net og in­ter­ne­tud­by­der­ne har sam­men la­vet en ord­ning, der blo­ke­rer in­ter­net­si­der, som Rigs­po­li­ti­et er be­kendt med in­de­hol­der bør­ne­por­no. Hvis du skul­le stø­de på billeder af seksu­el­le over­greb på børn på net­tet, kan du an­mel­de det på www. red­bar­net. dk/ an­meld

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.