På tirs­dag bli­ver

BT - - NYHEDER -

GYM­NA­SIE­E­LEV SMIDT UD sø­en i Hil­le­rød, stod der et bord med man­ge ele­ver om­kring. De var sam­let for at tæn­de lys for Al­me­din. Og det blev til man­ge fyr­fads­lys, som ko­ste­de fem kro­ner styk­ket og dan­ne­de fle­re hjer­ter på bor­det, mens an­dre brug­te Mo­bile­Pay til at over­fø­re et øn­sket be­løb til Al­me­din.

Tirs­dag kog­te de so­ci­a­le me­di­er over med fortviv­le­de dan­ske­re. Gi­mi Le­vako­vic, der er over­ho­ved i den be­ryg­te­de si­gø­j­ner­fa­mi­lie og har 26 dom­me bag sig, und­går ud­vis­ning, for­di han er ene­for­sø­ger til si­ne fi­re børn. Sam­ti­dig kom det frem, at den 18- åri­ge gym­n­na­sie­e­lev Al­me­din Fejzic, med hø­je am­bi­tio­ner, er ble­vet ud­vist. Hans gym­na­sie­kam­me­ra­ter er for­ar­ge­de: Hvor­for må Le­vako­vic bli­ve, når uskyl­di­ge Al­me­din ik­ke må?

Han er af bos­nisk op­rin­del­se, kom til lan­det for tre år si­den og til dag­lig går han i 1. b på Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um. Men nu er han ud­vist. Elev­rå­det har la­vet ’ Pro­jekt Al­me­din - Er det her Dan­mark?’ og ind­ledt en ind­sam­ling, så Al­me­din Fejzic har råd til at ta­ge på ud­veks­ling til Dan­mark. De næg­ter at si­ge far­vel til de­res ven for evigt. Mas­ser af støt­te Og den sag støt­te­de na­bo­gym­na­si­et Fre­de­riks­borg og­så i går med end­nu en ind­sam­ling:

» Det er vir­ke­lig im­po­ne­ren­de. Det er lidt svært at væ­re så me­get i fo­kus, men det går nok. Der er så man­ge, der kom­mer og støt­ter, « si­ger den om­bej­le­de Al­me­din Fejzic, der kort ef­ter måt­te trø­ste en pi­ge, der brød ud i gråd: » Jeg sy­nes, det er sødt af dem, når de ik­ke rig­tig ken­der mig. Jeg ved godt, jeg bli­ver ud­vist på tirs­dag, men jeg er glad for de ting, der bli­ver gjort for mig, og de­res støt­te. De kæm­per for mig. Jeg kan ik­ke si­ge, jeg er trist li­ge nu, « si­ger den 18- åri­ge 1. g’er, som dog al­li­ge­vel sy­nes, at ud­sen­del­sen ’ bli­ver no­get lort’.

Hans far li­der af skizof­re­ni, og de kun­ne ik­ke bli­ve i Bos­ni­en, for­di be­hand­lin­gen ik­ke var god nok. Og selv blev Al­me­din Fejzic ud­stødt, for­di fa­de­ren er syg.

» Der er in­gen, der ven­ter på os der­ne­de. Jeg hav­de al­drig rig­tig no­gen ven­ner, før vi kom til Dan­mark, for­di min far er psy­kisk syg, og det er nær­mest en skan­da­le i Bos­ni­en. Jeg var med til pro­jek­ter i sko­len og så­dan, men jeg blev al­drig rig­tig ac­cep­te­ret som her. Her er det ik­ke ba­re min gym­na­sie­klas­se, det er min fa­mi­lie, « si­ger Al­me­din Fejzic.

Ef­ter kun tre år ta­ler han godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.