Han ud­vist

BT - - NYHEDER -

dansk. Gym­na­sie­kam­me­ra­ter­ne tro­e­de ham hel­ler ik­ke helt, da de før­ste gang hør­te, at han var asylan­sø­ger. Han lig­ne­de jo en dan­sker og tal­te kun med lidt ac­cent.

» Jeg kan godt li­de sprog, så jeg sy­nes, det har væ­ret nemt at læ­re dansk. Selv­om jeg selv­føl­ge­lig har kæm­pet - og læst man­ge bø­ger. Alt fra ba­bybø­ger til gym­na­sie­stof, « gri­ner han.

Han har bo­et i Sand­holm­lej­ren i Bir­ke­rød, Au­de­rød- lej­ren i Halsnæs og et smut i Randers, har han og­så væ­ret. Men til sidst tog hans dans­klæ­rer fra 10. klas­se ham un­der si­ne vin­ger i Hun­de­sted, hvor han sta­dig bor. Hans for­æl­dre og lil­le­bror bor sam­men i Ly­næs, en lil­le cy­kel­tur på ot­te mi­nut­ter der­fra. Broderen går i sjet­te klas­se på en fol­ke­sko­le, og mo­de­ren ar­bej­der fri­vil­ligt i en Rø­de Kors- bu­tik, mens fa­de­ren er for syg til at ar­bej­de. Bag­ud med bos­nisk » Jeg er vir­ke­lig bag­ud med sproget ( bos­nisk, red.), for­di jeg har væ­ret i Dan­mark i tre år. Jeg ta­ler næ­sten kun dansk, for­di jeg bor hos min læ­rer, « si­ger han.

Og selv­om der kun er fem da­ge til, at fa­mi­li­en skal for­la­de lan­det, pas­ser Al­me­din Fejzic al­li­ge­vel tro­ligt sin sko­le­gang.

» Jeg prø­ver ik­ke at tæn­ke på det. Jeg tæn­ker ba­re på at la­ve lek­tier, væ­re sam­men med mi­ne ven­ner og ha­ve det sjovt. Jeg kan slap­pe af i Bos­ni­en, hvor jeg nok bli­ver ar­bejds­løs. For når man bli­ver 18 år der­ne­de, er man of­te fær­dig med sko­len og skal fin­de et ar­bej­de, men det er svært, « si­ger Al­me­din Fejzic.

Drøm­men er at kom­me tilbage til Dan­mark igen, og at han får sig en ud­dan­nel­se, er det vig­tig­ste for hans mor. Drøm­men er at stu­de­re me­di­cin. Men sam­ti­dig er­ken­der han, at fa­mi­li­en får svært ved at kla­re sig ale­ne i Bos­ni­en.

Ik­ke de­sto min­dre er det vir­ke­lig­he­den. Tirs­dag klok­ken 10 sæt­ter fa­mi­li­en sig om bord på et fly i Ka­strup luft­havn. Ud­vist, for­di de mang­ler til­knyt­ning til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.