Ken­dis- økonom for­la­der bank

BT - - NYHEDER -

JOBSKIFTE Bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Er­hverv har an­sat Dan­ske Banks che­fø­ko­nom Ste­en Bo­ci­an, op­ly­ser Dans Er­hverv tors­dag. Ste­en Bo­ci­an til­træ­der 1. ja­nu­ar 2016 stil­lin­gen som che­fø­ko­nom i Dansk Er­hverv.

» Vi ser frem til sam­ar­bej­det med en af Dan­marks mest an­er­kend­te øko­no­mi­ske eks­per­ter, hvis fag­li­ge kva­li­fi ka­tio­ner mat­cher Dansk Er­hvervs am­bi­tion om at le­ve­re øko­no­misk analyse af høj kva­li­tet, « si­ger Jens Klarskov, adm. di­rek­tør i Dansk Er­hverv.

Ste­en Bo­ci­an har væ­ret an­sat i Dan­ske Bank si­den 2000, og si­den 2007 som ban­kens che­fø­ko­nom. For­ud for kar­ri­e­ren i Dan­ske Bank var Ste­en Bo­ci­an an­sat i Det Øko­no­mi­ske Råd og i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd. Ste­en Bo­ci­an er ud­dan­net cand. po­lit. i 1996. Vil prø­ve no­get nyt » Eft er 15 år har jeg haft et øn­ske om at prø­ve no­get nyt, og det ta­ger jeg hul på i det nye år i Dansk Er­hverv. Men det skal ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed, at det har væ­ret en svær be­slut­ning for mig at for­la­de Dan­ske Bank. Jeg kom­mer til at sav­ne mit ar­bej­de og mi­ne kol­le­ger i Dan­ske Bank, « si­ger Ste­en Bo­ci­an om sin snart tid­li­ge­re ar­bejds­plads. Den en­gel­ske fi lm­stjer­ne Ca­rey Mul­ligan ( fra Tho­mas Vin­ter­bergs ’ Far From the Mad­ding Crowd’) er ble­vet mor - for før­ste gang. Fa­de­ren er lands­mand og ro­ck­stjer­ne Marcus Mum­ford ( le­der af ban­det Mum­ford and Sons). Par­ret, der blev gift 2012, har hver­ken af­slø­ret navn el­ler køn. Og i en pres­se­med­del­el­se af­slø­rer de kort: » Bar­net er vel­skabt « . Man­ge men­ne­ker er se­ri­øst ir­ri­te­re­de på rap- stjer­nen Ka­nye West. Og nu er 80er- iko­net Grace Jones én af de man­ge. 67- åri­ge Grace, der bl. a. hit­te­de med san­gen ’ Pull up to the Bum­per’, me­ner nem­lig, at Ka­nye har stjå­let hen­des stil. Og hun si­ger: » Ka­nye og hans ko­ne Kim er uo­ri­gi­na­le. Sam­men med Je­anPaul Gou­de har jeg la­vet det he­le før. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.