Li­vet i

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW For­fat­te­ren og de­bat­tø­ren Lars Hedegaard kom­mer gå­en­de hen ad ga­den i København. Det ly­der ik­ke som no­get sær­ligt. Men det er det, når man er ham. Der er man­ge ste­der, han slet ik­ke kan gå. Og han kom­mer al­drig me­re til at gå en tur ale­ne.

» Jeg kan godt li­de at væ­re i ud­lan­det. Der kan jeg gå ned ad ga­den, uden at no­gen ved, hvem jeg er, « si­ger han.

» Jeg bli­ver jo gen­kendt ustand­s­e­ligt. Jeg har nu ik­ke op­le­vet ukvem­sord. Men jeg vil­le ik­ke gå hen ad Nør­re­bro­ga­de. Jeg kan gå i lat­i­n­er­kvar­te­ret. Men jeg har prø­vet at gå på Nør­re Vold­ga­de hvor der kom en per­son i ta­le­ban­dragt og sku­le­de. Jeg blev lidt nervøs, for den­gang hav­de jeg ik­ke per­son­be­skyt­tel­se, men nu er jeg li­geg­lad, « si­ger Lars Hedegaard.

Så sent som den 27. sep­tem­ber blev Lars Hedegaard sam­men med Jyl­lands- Po­stens kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se, der i sin tid stod bag tryk­nin­gen af Muham­med­teg­nin­ger­ne, og 38 an­dre med­lem­mer af Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet af

vist, da de vil­le spi­se mid­dag på den mon­dæ­ne Re­stau­rant Fi­at på Kgs. Nytorv i København. År­sag: He­de­gaards og Ro­ses PET- vag­ter vil­le spre­de ut­ryg­hed blandt re­stau­ran­tens gæ­ster. For­klædt po­st­bud Lars He­de­gaards liv blev med et slag æn­dret, da en per­son for­klædt som po­st­bud for­søg­te at sky­de ham i hans ga­de­dør på Fre­de­riks­berg 5. fe­bru­ar 2013. Et år se­ne­re, 24. april 2014, blev ger­nings­man­den an­holdt med et falsk pas i Istan­buls Atatür­kluft havn i Tyr­ki­et. Et halvt år se­ne­re rin­ge­de PET til Lars Hedegaard og for­tal­te, at den for­mode­de ger­nings­mand var ble­vet sat på fri fod i Tyr­ki­et. Det for­modes, at han blev ud­le­ve­ret til Is­la­misk Stat.

» Det er et van­vit­tigt for­løb. Da han blev ar­re­ste­ret i april, rin­ge­de jour­na­li­ster og spurg­te mig, om jeg tro­e­de, at han vil­le bli­ve ud­le­ve­ret, som Kø­ben­havns Po­li­ti hav­de for­sik­ret mig om gang på gang. Han sad jo i et højsik­ker­heds fængsel i Istan­bul, fi k jeg at vi­de. Jeg sag­de, at jeg tviv­le­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.