’ Ger­nings­man­den hand­le­de næp­pe ale­ne’

BT - - NYHEDER -

AT­TEN­TAT vi nok ’ skal kig­ge læn­ge­re ud i ver­den,’ si­ger Lars Hedegaard.

Da ger­nings­man­den var til­ba­ge­holdt i Tyr­ki­et, send­te Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et to de­le­ga­tio­ner af sted for at få ham ud­le­ve­ret, men uden held. For­hol­det til Tyr­ki­et vig­ti­ge­re 9. novem­ber 2014 in­drøm­me­de den da­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ( R), at for­hol­det til Tyr­ki­et ve­je­de tun­ge­re end at få at­ten­tat­man­den ud­le­ve­ret.

» Når vi ik­ke ta­ger me­re al­vor­li­ge diplo­ma­ti­ske skridt, er det selv­føl­ge­lig for­di, vi er stærkt afh æn­gi­ge af at ha­ve et godt sam­ar­bej­de med Tyr­ki­et og omvendt. Bå­de i for­hold til at be­kæm­pe foreign fi gh­ters og dan­ske kri­ge­re, og for­di Tyr­ki­et har væ­ret hjælp­som med at få dan­ske gids­ler ud af Sy­ri­en. Der er man­ge in­ter­es­ser på spil, og der­for skal vi sør­ge for, at de skridt, vi ta­ger, har de rig­ti­ge pro­por­tio­ner, « sag­de Martin Li­de­gaard til Ber­ling­s­ke.

Lars Hedegaard me­ner, at Martin Li­de­gaard skul­le ha­ve tru­et med at mod­ar­bej­de Tyr­ki­ets mu­li­ge op­ta­gel­se i EU. » Han kun­ne ha­ve sagt, at un­der dis­se om­stæn­dig­he­der kan Dan­mark al­drig gå ind for, at Tyr­ki­et bli­ver med­lem af EU. Vi har ret til at ned­læg­ge ve­to. «

Er det ik­ke et me­get højt plan at hi­ve sa­gen op på?

» Jo, men nu er det jo mig, du spør­ger, og jeg til­la­der mig at sæt­te mig selv over de na­tio­na­le in­ter­es­ser. Tyr­ker­ne har jo åben­bart og­så reg­net med, at han var vær­di­fuld – en man kun­ne hand­le med, « si­ger Lars Hedegaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.