’ Char­lie Heb­do var selv ude om det’

BT - - NYHEDER -

STÅR ALE­NE

’ I vir­ke­lig­he­den skul­le de folk, der la­ve­de ar­ran­ge­men­tet med Lars Vil­ks, straff es for uagt­somt mand­drab, for hav­de de ik­ke gjort det, var der ik­ke sket no­get.’

De mel­din­ger læg­ger De Ra­di­ka­le af­stand til.

» Sven Sko­v­mands ud­ta­lel­se står helt for hans egen reg­ning, og hans hold­ning vil mø­de ut­ve­ty­dig mod­stand fra De Ra­di­ka­le og fra mig. Det er be­stemt ik­ke par­tiets po­li­tik, og jeg sy­nes ik­ke, det er be­ga­vet sagt, « si­ger Svend Thor­hau­ge i en skrift lig kom­men­tar til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Det er vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at De Ra­di­ka­le an­ser yt­rings­fri­he­den for at væ­re en af de mest grund­læg­gen­de fri­heds­ret­tig­he­der, vi har. Der­for skal man net­op ik­ke klan­dre de yt­ren­de. Vi skal i ste­det rets­for­føl­ge dem, der knæg­ter yt­rings­fri­he­den gen­nem vold, « si­ger Svend Thor­hau­ge. Dan­marks tred­je­stør­ste te­le­sel­skab, Te­lia, får ny top­chef i Dan­mark.

Sø­ren Abild­gaard ( bil­le­det), som gen­nem fem år har stå­et i spid­sen for det sam­le­de Te­lia i Dan­mark, er ble­vet ud­nævnt til at stå i spid­sen for den svensk- fi nske mo­der­kon­cerns salg som kom­merci­el kon­cern­di­rek­tør. Hans post over­ta­ges af Mor­ten Bentzen.

An­tal­let af hu­se og lej­lig­he­der, der står til salg, ras­ler ned. Det vi­ser nye tal fra sep­tem­ber fra Re­al­kre­di­t­rå­det.

Ak­tu­elt står der 58.366 bo­li­ger til salg. Det dæk­ker over 38.647 hu­se, 7.302 ejer­lej­lig­he­der og 12.417 fri­tids­hu­se.

Ud­bud­det af hu­se er la­ve­re end for et år si­den i al­le lands­de­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.