11 nye fly­ru­ter fra Ka­strup

BT - - NYHEDER -

REJ­SER Der bli­ver snart 11 nye fjern­di­stan­ce­ru­ter fra Kø­ben­havns Luft­havn i Ka­strup at væl­ge imel­lem, hvis det står til Norwe­gi­an og SAS. Norwe­gi­ans plan be­ty­der, at København in­den for en over­sku­e­lig frem­tid får di­rek­te for­bin­del­se til São Paulo, Rio de Ja­neiro, Bu­enos Ai­res, Del­hi, Mum­bai, Ca­pe Town og Dur­ban. Det for­tæl­ler Norwe­gi­ans di­rek­tør Bjørn Kjos i et in­ter­view med Bu­si­ness. dk.

» Helt kon­kret sid­der vi li­ge nu og for­hand­ler om de to by­er i Sydafrika og dem i In­di­en, så det bli­ver nok dem først. Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na kom­mer bag­ef­ter. Men det he­le af­hæn­ger af, hvor vi får fly­ve­ret­tig­he­der­ne først, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Vi plan­læg­ger man­ge nye lang­di­stan­ce­ru­ter til København, så vi går en spæn­den­de frem­tid i mø­de i Dan­mark. Hvad der kom­mer først, af­hæn­ger af fly­ve­ret­tig­he­der­ne. For at fly­ve til In­di­en, bli­ver vi for ek­sem­pel nødt til at ha­ve til­la­del­se til at fly­ve over det syd­li­ge Rusland, vi kan ik­ke fly­ve rundt om. «

Fra marts 2016 åb­ner SAS en ny dag­lig ru­te mel­lem København og Bo­ston. By­en nord for New York på den ame­ri­kan­ske øst­kyst er et hots­pot for den ame­ri­kan­ske bi­o­tech- in­du­stri og har læn­ge stå­et højt på øn­ske­li­sten blandt dan­ske virk­som­he­der.

Ru­ten er i høj grad må­l­ret­tet for­ret­nings­rej­sen­de og bli­ver i før­ste om­gang flø­jet af Pri­vatAir med en om­byg­get så­kaldt bu­si­ness jet, en Bo­e­ing 737 med he­le 20 bu­si­nes­sclass- sæ­der og 66 plad­ser i SAS GO- ka­te­go­ri­en. Mel­lem­ka­te­go­ri­en SAS Plus, som SAS el­lers bryster sig af at ha­ve stor suc­ces med, bli­ver der ik­ke plads til i ma­ski­nen.

» Det kan ik­ke fy­sisk la­de sig gø­re med en mel­lem­klas­se i den­ne kon­fi­gu­ra­tion. Men der er og­så stor ef­ter­spørgsel på Go- klas­sen i for­ret­nings­seg­men­tet. Der er man­ge virk­som­he­der, der har en po­li­tik om at bru­ge den bil­lig­ste bil­let, « si­ger Lars San­da­hl Sø­ren­sen, kon­cern­di­rek­tør i SAS.

Ud­over ru­ten til Bo­ston åb­ner SAS og­så nye helårs­ru­ter til Krakow, Wi­en og Reykjavik fra marts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.