Pas på ryg­gen, Ade­le – Sti­ne kom­mer

BT - - NYHEDER -

MU­SIK

’ Fifty­se­ven’ POP **** **

mat som for­tol­ker af an­dres san­ge. Og nu sprin­ger hun ud som so­lo­ar­tist af Ade­le’ske di­men­sio­ner.

O. k., san­ge­ne, der pri­mært er kom­po­ne­ret af Sti­ne og Ni­ko­laj, har må­ske ik­ke helt den en­gel­ske su­per­stjer­nes per­son­li­ge ori­gi­na­li­tet og kant.

Men tek­ster­ne sid­der li­ge i øret - med den per­fek­te blan­ding af per­son­li­ge iagt­ta­gel­ser og ly­ri­ske pop- hooks, der ik­ke vil væ­re til at ryste ud af de næ­ste man­ge ge­ne­ra­tio­ners iPho­nes. Ægte glæ­de Med und­ta­gel­se af to- tre styk­ker er me­lo­di­er­ne hel­ler ik­ke til at få ud af ho­ve­d­et igen. Pro­duk­tion og ar­ran­ge­ment, der til ti­der kom­mer li­ge tæt nok på Ade­les ’ po­p­st­omp’, er im­po­ne­ren­de og ui­mod­ståli­ge. Og så har Sti­ne jo et or­gan, der får kon­kur­ren­ter som Bey­on­cé og Ni­cki Mi­naj til at ly­de som halv­kval­te frø­er.

Men vo­lu­men og stem­mestyr­ke er som be­kendt ik­ke nok. Og dét, der for al­vor gør ’ Fifty­se­ven’ ( 57 - Sti­nes lyk­ket­al) til en klar vin­der, er den glød og glæ­de, der kon­stant væl­ter ud af højta­ler­ne. Se­xet, na­tur­ligt og stærkt Så­le­des ly­der Sti­ne Bram­sen ik­ke ale­ne 100 pro­cent til ste­de. Den dan­ske top­san­ge­r­in­de og førs­te­gangs- mor ly­der og­så, som om hun har haft det for­ry­gen­de sjovt i stu­di­et. Så­le­des er det umu­ligt ik­ke at smi­le og slå takt med de gam­le gig­tram­te tæ­er, når hun på ’ Move Forward’ syn­ger ’ Ke­ep on moving, and if you fall .. get- up, get- up, ge­tup’. Uan­set køn hep­per vi på al­le de na­tur­li­ge kvin­der, når hun i ’ Wo­man’ jub­ler ’ Let’s bring fe­mi­ni­ne beauty ba­ck, love what you ha­ve and turn them on’.

Det er se­xet, men og­så na­tur­ligt og stærkt. Og når det så bli­ver tid til al­bum­mets få bal­la­der, bli­ver det om mu­ligt end­nu bed­re.

Ik­ke ale­ne er ’ The Day You Lea­ve Me’ og ti­tel­san­gen ’ 57’ små kom­po­si­to­ri­ske per­ler. Sti­ne syn­ger og­så, som gjaldt det sel­ve li­vet. Og re­sul­ta­tet er gy­sen­de godt.

Sti­ne var god i Alp­ha­be­at. Men ti­den var mo­den til op­brud. Og på ’ Fifty­se­ven’ vi­ser den dan­ske san­ge­r­in­de for al­vor sit in­ter­na­tio­na­le for­mat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.