KÆM­PE­DE MED

BT - - KULTUR -

BAG­SI­DEN AF YVON­NE let i 1980, hav­de Grunwald stort set in­gen kon­takt med Kir­sten Walt­her.

» Hun var et me­get pri­vat men­ne­ske, og vi så al­drig hin­an­den pri­vat. Hel­ler ik­ke un­der ind­spil­nin­ger­ne af fi lme­ne. Hun var ik­ke frem­bru­sen­de selvsik­ker på ar­bej­det, hun var yd­myg og al­tid op­ta­get af, om hun gjor­de det rig­tigt. Og­så un­der de lange mo­no­lo­ger som Yvon­ne, « for­tæl­ler Mor­ten Grunwald.

Skift et i Walt­hers liv kom eft er ’ Ol­sen- ban­den’. I hen­des sid­ste syv år.

Sku­e­spil­le­ren vil­le no­get an­det end de slag­fær­di­ge rol­ler som Kar­la i ’ Hu­set på Chri­sti­ans­havn’, ’ Olsenbanden’, de fol­ke­li­ge revy­er og i DRs sa­ti­re­pro­gram­mer som ’ Hov Hov’. Dy­be­re og me­re kræ­ven­de rol­ler Hun vil­le prø­ve sig selv af i dy­be­re, me­re kræ­ven­de og psy­ko­lo­gi­ske ka­rak­ter­rol­ler, for­tæl­ler Fol­ke­te­a­trets di­rek­tør Pre­ben Har­ris, der hav­de kendt Kir­sten Walt­her helt tilbage fra elevsko­len, og som is­ce­ne­sat­te hen­de på Fol­ke­te­a­tret i hen­des sid- ste rolle som Jims mor i Se­ba­sti­ans ’ Skat­teø­en’, i Har­ris’ egen dra­ma­ti­se­ring på Fol­ke­te­a­tret.

» Hun var me­get glad for at la­ve nog­le an­dre ty­pe rol­ler, der var me­get an­der­le­des end det, hun var ble­vet kendt for. Og hun fi k og­så stor suc­ces med de me­re dybe rol­ler, og fi k jo frem­ra­gen­de an­mel­del­ser, « for­tæl­ler Pre­ben Har­ris til BT. Ang­sten for­stær­kes » Men hun hav­de det un­der­ligt til sidst. Hun hav­de det svært, stil­le­de man­ge spørgs­mål ved til­væ­rel­sen og snak­ke­de tit med mig om det. Men der var in­gen, der for al­vor nå­e­de helt ind. I det pri­va­te var hun me­get me­re indadvendt end den Yvon­ne el­ler Kar­la, man kend­te hen­de som. Hun gik stille med sig selv. Men selv­om hun hav­de ner­ver på, så over­vandt hun nervø­si­te­ten og fi k go­de præ­sta­tio­ner ud af det. «

I et af de få in­ter­view, Kir­sten Walt­her gav i den sid­ste pe­ri­o­de eft er ’ Ol­sen- ban­den’- fi lme­ne, sag­de hun selv, at hun øn­ske­de at fri­gø­re sig fra sit ima­ge som ’ den skæg­ge pi­ge, som man al­tid kan på­dut­te mig’, frem­går det af den nye bog om Kir­sten Walt­her:

» Hun hav­de be­hov for at gå ind i sig selv og fj er­ne sig fra ko­mi­k­ken. Men pro­ble­met var, at når man spil­ler no­get, der har en iden­ti­tet, der er tæt­te­re på én selv, så er det svæ­re­re at di­stan­ce­re sig. Da hun gjor­de det, kom hun i vir­ke­lig­he­de­ne tæt­te­re på det, hun var, og kom tæt­te­re på de pro­ble­mer, hun selv gik rundt med. Og når det plud­se­lig skal væ­re en al­vor­lig præ­sta­tion, bli­ver ang­sten for­stær­ket. Ang­sten for at kun­ne præ­ste­re. Og det er det, hun knok­ler med i de sid­ste år, « si­ger for­fat­te­ren til bo­gen, ’ To rol­ler. Ét liv’, An­ne- Sop­hie Storm Wes­che. kostu­met af, så var hun ba­re en lil­le mus, så æn­dre­de hun sig fuld­stæn­dig, « for­tæl­ler for­fat­te­ren. Ban­ge for man­ge ting » Hun var me­get glad for, at hun fandt ud af, at hun hav­de fl ere spor at gå ud ad. Selv­om hun var lyk­ke­lig for de rol­ler, hun blev kendt for. Men hun hav­de det svært til sidst, hun var ban­ge for man­ge ting i sit liv, og hun tog og­så nog­le pil­ler for at hjæl­pe sig selv. Nog­le dul­men­de pil­ler, « si­ger te­a­ter­di­rek­tør Pre­ben Har­ris:

» Selv­om jeg tror, at det var mig, der tal­te mest med hen­de, når hun var ked af det, så fandt jeg al­drig ud af, hvad det præ­cis var, hun gik og tum­le­de med. Så tæt kom man ik­ke på hen­de. Men hun vir­ke­de me­re ’ skræmt’, end hun hav­de væ­ret før. I de sid­ste år. Bå­de i for­hold til fa­get og i for­hold til li­vet. Uden at jeg ken­der den præ­ci­se år­sag, « si­ger Pre­ben Har­ris.

» Kir­sten Walt­her holdt af de se­ri­ø­se rol­ler, og af det til­ba­ge­truk­ne liv som hus­mor: Men det er me­get trist, når en så loven­de sku­e­spil­ler fal­der om med hjer­teslag som 53årig. Tænk, hvil­ken stor sku­e­spil­ler vi kun­ne ha­ve få­et, hvis hun for al­vor hav­de fun­det hvi­le i sig selv med de nye rol­ler, hun fi k, « si­ger for­fat­ter An­ne- Sop­hie Storm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.