Yvon­ne syg

BT - - KULTUR -

– med de red­ska­ber hun men­te, den skul­le lø­ses med, nem­lig fan­ta­si i fa­ste ram­mer. Det var en tri­umf, at an­mel­der­ne kvit­te­re­de med at frem­hæ­ve sær­ligt hen­des spil, men no­get kun­ne og­så ty­de på, at stra­bad­ser­ne hav­de om­kost­nin­ger.

Kort før sin 50- års fød­sels­dag den 31. au­gust 1983 meld­te Kir­sten Walt­her sig syg. Hun skul­le egent­lig ha­ve spil­let ho­ved­rol­len i ’ Kak­tus­blom­sten’, men send­te i ste­det en læ­ge­er­klæ­ring til te­a­ter­le­der Jør­gen Blak­sted.

Uge­bla­de­ne fun­de­re­de over år­sa­gen og nå­e­de frem til, at af­bud­det var ’ af psy­kisk ka­rak­ter’.

At Kir­sten Walt­her hav­de ner­ver, in­den hun skul­le på sce­nen, var kendt og ik­ke ual­min­de­ligt. Hun tal­te selv om sin angst og tviv­len om, hvor­vidt hun var god nok, ind­til det blev be­kræf­tet af pu­bli­kum. Men det var, som om de krav, hun stil­le­de til sig selv, vok­se­de i takt med de nye rol­ler. Og at nog­le rol­ler ha­ge­de sig fast i hen­des un­der­be­vidst­hed og fulg­te med vi­de­re:

» Én be­stemt rolle tæn­ker jeg tit på, og det er Ve­ra i Ayck­bourns ’ Alt­så mel­lem os sagt’. Man­den for­står hen­de slet ik­ke. Hun går i bag­lås med sig selv og Vor­her­re. Der er man­ge kvin­der, der plud­se­lig i de­res liv luk­ker sig in­de og der­ef­ter har svært ved at kæm­pe sig ud af det igen. Der er næ­sten in­gen, der kan hjæl­pe én, så man må selv kla­re kri­sen, « for­kla­re­de Kir­sten Walt­her i et in­ter­view i for­å­ret 1983. Hun smi­le­de blot I in­ter­viewe­ne i an­led­ning af hen­des 50- års fød­sels­dag blev der spurgt om hen­des syg­doms­pe­ri­o­de, men Kir­sten Walt­her gav in­gen for­kla­rin­ger el­ler for­sik­rin­ger, hun smi­le­de blot og sva­re­de, at hun nu måt­te se at bli­ve vok­sen, nu hvor hun for al­vor trå­d­te ind i de voks­nes ræk­ker. Hun vil­le me­get hel­le­re ta­le om al­de­ren og nye rol­ler:

» Det er me­get be­ha­ge­ligt at føl­ge sin al­der, og jeg har ik­ke pla­ner om at ly­ve mig yn­gre. Hver al­der har sin for­nø­je­lig­hed, og jeg sy­nes, min til­væ­rel­se for­mer sig så ud­mær­ket, så jeg har ik­ke et øn­ske om no­get an­det. Jeg har haft en god til­væ­rel­se. «

Men ryg­tet om år­sa­ger­ne til Kir­sten Walt­hers sy­ge­mel­ding hav­de bidt sig fast. Hun hav­de selv væ­ret åben om den sår­ba­re si­tu­a­tion, det var for hen­de at gå på sce­nen, og nu var det som en ta­to­ve­ring, der ik­ke kun­ne for­try­des. Da fle­re af­bud fulg­te, vok­se­de ryg­ter­ne om hen­des psy­ki­ske til­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.