Strands dags­or­den

BT - - NAVNE -

60 ÅR I OVER­MOR­GEN og det har gi­vet mig en rig­tig god ma­ve­for­nem­mel­se. «

Kendt af den bre­de off ent­lig­hed blev han dog først for al­vor, da han blev stu­di­e­vært på ’ Pro­fi len’ på DR i 1997 og se­ne­re på ’ De­ad­li­ne’ og ’ De­bat­ten’.

Her blev der sat an­sigt på den skar­pe og vel­for­mu­le­re­de jour­na­list, og man­ge kun­ne så­le­des ha­ve en me­ning om hans ev­ne til at stille de go­de spørgs­mål. For det er ble­vet hans va­re­mær­ke: In­ter­view­tek­nik og for­tæl­leform. Bå­de som un­der­vi­ser og som op­sø­gen­de jour­na­list, hvor han og­så står bag en læn­ge­re ræk­ke jo­u­na­li­sti­ske un­der­vis­nings­bø­ger samt en ræk­ke ra­di­o­do­ku­men­ta­rer om ’ alt det, an­dre ik­ke gi­der skri­ve om’. Som f. eks. Fe­mer­n­pro­jek­tet og IC- 4- skan­da­len.

Kam­pen for det kri­ti­ske in­ter- view kan vir­ke som en svær kamp i dis­se ti­der, hvor om­drej­nings­hastig­he­den på me­di­er og plat­for­me er høj, og hvor det gæl­der om at kom­me først med en nyhed. ’ Støj’ på led­nin­gen » Det er stærkt naivt at tro, at ha­stig­he­den æn­drer sig, men man kun­ne godt øn­ske sig, at jour­na­li­ster blev bed­re til at stop­pe op. Der er me­get ’ støj’, og det kræ­ver me­get at træn­ge igen­nem den, « si­ger han.

I dag er Kurt Strand med­lem af et kon­tor­fæl­les­skab i det in­dre København, hvor­fra han dri­ver sit al­si­di­ge vir­ke. Om ti år står der helt sik­kert og­så jour­na­li­stik på dags­or­de­nen.

» Jeg har svært ved at se an­det, men man skal al­drig si­ge al­drig. Det gæl­der om at ud­vik­le sig, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.