På kol­li­sions­kurs

BT - - TV - THRILLER 07: 40 16: 35 09: 10 10: 50 12: 20 19: 10 21: 00 22: 55 01: 25- 06: 00 15: 00 13: 40

Den fran­ske fi lm ” Mel­lem fj en­der” er ble­vet kaldt Frank­rigs svar på den ame­ri­kan­ske thriller ” He­at”. Det er en ram­men­de be­skri­vel­se, ik­ke mindst for­di beg­ge fi lm by­der på et eks­plo­sivt mø­de mel­lem to store sku­e­spil­le­re. I ” He­at” var det Ro­bert De Niro og Al Pa- ci­no, der var kom­bat­tan­ter. Mens det i ” Mel­lem fj en­der” er det to af f ransk fi lms stør­ste mand­li­ge stjer­ner, der får gni­ster­ne til at fl yve - nem­lig Gérard De­par­di­eu og Da­ni­el Au­teu­il. De­par­di­eu og Au­teu­il spil­ler hen­holds­vis De­nis Kle­in og Léo Vrinks, der le­der hver sin af­de­ling ved kri­mi­nal­po­li­ti­et i Pa­ris. En­gang var de to er­far­ne po­li­ti­folk ven­ner. Nu er de knap nok på ta­le­fod - og de bli­ver bit­re ri­va­ler, da po­li­ti­che­fen Ro­bert Man­ci­ni gi­ver dem beg­ge en ud­for­dring. Pa­ris pla­ges af en ual­min­de­lig rå rø­ver­ban­de. Den af de to, der kan stop- pe ban­den, bli­ver ud­nævnt som Man­ci­nis afl øser. En op­ga­ve, der ud­lø­ser en ufor­son­lig magt­kamp, hvor al­le kneb gæl­der. Fil­mens in­struk­tør,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Oli­vi­er Mar­chal, er tid­li­ge­re po­li­ti­mand, og me­get af fi lmen er ba­se­ret på hans eg­ne er­fa­rin­ger fra 1980’ er­nes Pa­ris. ( DR2)

( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957. ( T) The Har­vey Girls. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1946.

( T) Op­gør i Cross Cre­ek. Ame­ri­kansk western fra 1956.

Sæt dam­pen op. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1940. ( T) Vest for Mis­souri. Ame­ri­kansk western fra 1951. Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967.

( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. Van Hor­nes blo­di­ge vej. Ame­ri­kansk western fra 1972.

( T) Lo­gan’s Run. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1976. ( T) Vi vandt ve­sten. Ame­ri­kansk western fra 1962.

Nat- tv.

Da­ni­el Au­teu­il og Gérard De­par­di­eu, to af fransk fi lms stør­ste stjer­ner, er på kant med hin­an­den i den hårdt­slå­en­de po­li­tit­hril­ler.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.