EL­VIS PRES­LEY OG PRI­SCIL­LA BLI­VER SKILT

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 42 år si­den 1973:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er man­ge tegn til, at du vil bli­ve ret så rørt i dit fø­lel­ses­liv i dag. Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en, og du er selv i et fl ir­ten­de hu­mør. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Hvis du for­e­ner di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger, så er du godt kø­ren­de i dag. Det gæl­der om at lyt­te og væ­re op­mærk­som på din in­tu­i­tion. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er in­gen tvivl om, at du er fl it­tig, plig­top­fyl­den­de og ar­bejd­s­om, men spørgs­må­let er, om du nu og­så al­tid skal væ­re det? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser har brug for, så er du selv mest fo­ku­se­ret på det, som har en vær­di for dig. Sær­ligt om­kring kær­lig­hed og pen­ge. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har nok mest lyst til at kry­be ind i din be­røm­te kreb­se- skal i dag. Der er no­get, som du helst ik­ke vil kon­fron­te­res med, så du gem­mer dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger el­ler måt­te ha­ve brug for, så vil du helst væ­re lidt for dig selv i dag. Du er ik­ke i fest­hu­mør, men indadvendt. Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** Kær­lig­hed:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du mær­ker, at en helt ny ener­gi er ved at kom­me frem i dig. Du har lyst til nye even­ty r, nye om­gi­vel­ser, ja alt hvad der tan­ge­rer no­get nyt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har ik­ke helt den sam­me in­ter­es­se i dit ar­bejds­liv, som du ple­jer. Det får dig til at tæn­ke i nye ba­ner, om du må­ske skal no­get an­det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

238). ( Svær 51). ( Mid­del 17). ( Nem

El­vis Pres­ley bli­ver skilt fra Pri­scil­la ef­ter 6 års æg­te­skab. Hun får 1,5 mil­li­on dol­lar og et hu­stru­bi­drag på 4.200 dol­lar om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.