Fød fl ere børn!

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Dan­ske par får for få børn! Skul­le vi op­ret­hol­de be­folk­nin­gens stør­rel­se, skul­le vi få 2,1 barn pr. par - men det bli­ver kun til 1,7. Spør­ger man folk, hvor man­ge børn de øn­sker at få, er sva­ret to- tre. Så hvad er det, der går galt? I den­ne jour­na­li­sti­ske li­ve- event in­vi­te­rer vær­ter­ne Ul­la Es­sen­drop og Mads St­eff en­sen in­den­for - og ka­ster lys over, hvor­for vi får så få børn. Knald for Dan­mark DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.