En skrø­be­lig EM- drøm

BT - - SPORTEN -

DRØM­MEN OM AT kom­me di­rek­te til EM- slut­run­den i Frankrig le­ver et skrø­be­ligt liv ind­til på søn­dag eft er en dansk land­skamp, der op­sum­me­re­de land­skampå­ret 2015 gan­ske ud­mær­ket: Off en­siv ube­hjælp­som­hed og ga­ben­de ked­som­me­lig­hed.

Hav­de lands­hol­det ik­ke spil­let en god før­ste halv­leg mod Ser­bi­en i ju­ni, hav­de året væ­re blot­tet for dan­ske lys­punk­ter og vil­le ik­ke bli­ve hu­sket for an­den un­der­hold­ning end den tragi­ko­mi­ske sæ­be­o­pe­ra om de smul­dren­de for­hold mel­lem Mor­ten Ol­sen og DBU og DBU og lands­holds­spil­ler­ne, der på et tids­punkt i for­å­ret var tæt på slet ik­ke at vil­le væ­re lands­holds­spil­le­re.

Præ­cis så­dan så de og­så ud, som om de hav­de det, da de hu­mør­for­lad­te og uden vi­sio­ner i sep­tem­ber spil­le­de 0- 0 mod Ar­me­ni­en, som pud­sigt nok et det land, vi skal sæt­te vo­res lid til, når det på søn­dag mø­der Albanien og med uaf­gjort el­ler en sejr sen­der Dan­mark til EM. To po­int har ar­me­ner­ne få­et hidtil i de­res syv kva­li­fi ka­tions­kam­pe. Nu er vi afh æn­gi­ge af, at de spil­ler uaf­gjort el­ler vin­der for før­ste gang, si­den de for halvan­det år si­den be­sej­re­de De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter med 4- 3 i en træ­nings­kamp.

Nej, helt godt ser det ik­ke ud, og uan­set hvem vi kom­mer til at mø­de i de to sand­syn­li­ge playoff - kam­pe til novem­ber, vil der væ­re ta­le om en gyser med Dan­mark som un­der­dog el­ler i al­ler­bed­ste fald med fi ft yfi ft y- mu­lig­he­der for at gå vi­de­re. Oven på eft er­å­rets kam­pe kan jeg ik­ke se det hold, vi kan fø­le os tryg­ge ved at skul­le mø­de.

Mor­ten Ol­sen har uden held for­søgt at fi nde nøg­ler­ne til især off en­siv suc­ces. Hver­ken Pio­ne Si­sto el­ler Ni­co­laj Jør­gen­sen vi­ste sig at væ­re de rig­ti­ge valg i sep­tem­ber, og mod Portu­gal i aft es var der in­gen af de spil­le­re, Mor­ten Ol­sen på for­hånd kald­te hur­ti­ge, tek­nisk dyg­ti­ge og formstær­ke, der fun­ge­re­de. Det har væ­ret skuff en­de at se. En­ten må vi kon­sta­te­re, at Dan­marks bred­de er så godt som ik­ke- ek­si­ste­ren­de, el­ler og­så har Mor­ten Ol­sen alt for man­ge gan­ge valgt de for­ker­te løs­nin­ger til de giv­ne op­ga­ver.

In­gen af de­le­ne er ret po­si­ti­ve el­ler hjæl­per os ret langt. Fak­tisk er det kun Ar­me­ni­en, der hjæl­per os li­ge nu. Tænk sig, at det er her, dansk lands­holds­fod­bold er i dis­se år. Mat­cher det ik­ke vo­res selv­for­stå­el­se dår­ligt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.