Isk hjælp i over­ti­den Stil­lin­gen i Grup­pe I

BT - - SPORTEN -

om­stil­ling drib­le­de he­le vej­en fra egen ba­ne­halv­del, in­den han vip­pe­de bol­den over den frem­stormen­de ke­e­per.

Der­med fi k dan­sker­ne en liv­gi­ven­de hånds­ræk­ning fra ser­ber­ne. Nu skal Albanien be­sej­re Ar­me­ni­en i den sid­ste kamp på søn­dag, hvis al­ba­ner­ne skal ta­ge an­den­plad­sen, der gi­ver di­rek­te ad­gang til EM- slut­run­den.

Op­tak­ten hav­de vist, at der ab­so­lut in­gen kær­lig­hed er mel­lem de to na­tio­ner. Den ser­bi­ske spil­ler­bus blev over­fal­det med stenkast ved an­kom­sten til Tira­na, og der hav­de væ­ret et kæm­pe sik­ker­heds­op­bud for at for­hin­dre bal­la­de i by­en El­ba­san, hvor kam­pen blev spil­let. Men det lyk­ke­des at af­vik­le kam­pen uden skan­da­ler. 1 2 3 4 5 LAND PORTU­GAL DAN­MARK ALBANIEN SER­BI­EN AR­ME­NI­EN K 7 8 7 7 7 V 6 3 3 2 0 U 0 3 2 1 2

SØN­DAG 11. OK­TO­BER, KL. 18.00 Ar­me­ni­en - Albanien og Ser­bi­en - Portu­gal

T 1 2 3 4 5 MÅL 9- 4 8- 5 7- 5 7- 11 5- 11

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.