FOR FO­DEN

BT - - SPORTEN - INDSKIFTERE BT I BRA­GA

Mor­ten Ol­sen Klik­ke­de igen ik­ke med star­top­stil­lin­gen, hvor Højb­jerg ik­ke fun­ge­re­de. Og Kvist var sav­net. Plus for at ret­te det i pau­sen. Men alt­så, det var jo en ’ nem’ pul­je . . . Wil­li­am Kvist ( 7) ind for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ( 45.) Ni­co­lai Jør­gen­sen ( 4) ind for Da­ni­el Wass ( 69.) Yus­suf Poul­sen ind for Chri­sti­an Erik­sen ( 82.)

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, GRP. I

Mål: 1- 0 Mou­tin­ho ( 66.)

den ene en­de af Esta­dio Mu­ni­ci­pal de Bra­ga i den nord­li­ge del af Portu­gal. Den er dér, hvor der på al­le an­dre sta­dion står en en­de­tri­bu­ne af jern og stål. Klip­pe­væg­gen er stejl - men ik­ke ufrem­kom­me­lig. Der er små pla­teau­er, som gør en op­stig­ning svær, men ik­ke kom­plet utæn­ke­lig. Ram­mer du top­pen af klip­pe­væg­gen, bli­ver du be­løn­net med en fan­ta­stisk ud­sigt ud over by­en og de om­kring­lig­gen­de vin­mar­ker. Men for at gø­re det, skal du bru­ge hjælp på vej­en.

Klip­pe­væg­gen i Bra­gas ud­kant er et godt bil­le­de på Dan­marks chan­cer for en di­rek­te EM- bil­let eft er gårs­da­gens 0- 1- ne­der­lag til Portu­gal. Mu­lig­he­der­ne er små, men slut­run­den og Frankrig er et sted der­u­de i ho­ri­son­ten. Der skal ba­re hjælp til, for at nå der­til. Mor­ten Ol­sens lands­hold skal så­le­des bru­ge en sejr el­ler en uaf­gjort til Ar­me­ni­en, når det øst­eu­ro­pæ­i­ske hold tid­ligt søn­dag aft en ta­ger imod Albanien. Alt an­det sen­der al­ba­ner­ne til EM og for­ment­lig det dan­ske lands­hold ud i to ri­si­ko­be­to­ne­de playoff - kam­pe mod en end­nu ukendt tre­er fra en af de an­dre EM- pul­jer ( den bed­ste tre­er går og­så di­rek­te vi­de­re til EM).

Det er svæ­re odds, men så­dan er re­a­li­te­ter­ne. Det er de, for­di det dan­ske lands­hold nu ik­ke har sco­ret et mål i 273 mi­nut­ter. Spil­let i Bra­ga var egent­lig ud­mær­ket, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.