AF KLIP­PEN

BT - - SPOR­TEN -

mål kan Dan­mark ba­re ik­ke pro­du­ce­re det­te eft er­år. Det kun­ne Portu­gal, om end hel­ler ik­ke hjem­me­hol­det var skar­pt. Som en pak­ke Lur­pak I en må­l­løs før­ste halv­leg hav­de Portu­gal bol­d­over­ta­get, men da Si­mon Kjær pak­ke­de sin di­rek­te mod­stan­der, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, ind som pa­pi­ret om­kring en klump Lur­pak, for­må­e­de po­rtu­gi­ser­ne ik­ke at kom­me til an­det end spora­di­ske mu­lig­he­der.

Al­le ste­der Ro­nal­do var, var Kjær og­så, og det var i høj grad østjy­dens fortje­ne­ste, at su­per­stjer­nen fra Ma­deira og der­med og­så hans lands­hold ik­ke fi k kug­len i net­tet. Tæt­test på var den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted- spil­ler Na­ni med et ho­ved­stød, som Kas­per Sch­mei­chel skul­le ha­ve hjælp af over­lig­ge­ren for at kla­re.

Det dan­ske hold hav­de ik­ke no­get, der kan ka­te­go­ri­se­res som de­ci­de­re­de chan­cer, men tid­ligt i halv­le­gen var der op­træk til no­get stort, da Ni­ck­las Bendt­ner og Chri­sti­an Erik­sen var ale­ne igen­nem med én po­rtu­gi­sisk for­svars­spil­ler. Desvær­re valg­te Bendt­ner skud­det frem for den afl eve­ring, der hav­de bragt Chri­sti­an Erik­sen i helt fri po­si­tion.

Halv­le­gen var præ­get af til ti­der gan­ske for­nuft igt dansk spil, men bold­ta­be­ne fra især Da­ni­el Wass, der hav­de få­et chan­cen på be­kost­ning af Wil­li­am Kvist, og Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg, der igen spil- le­de plad­sen på den de­fen­si­ve midt­ba­ne, ko­ste­de.

Dan­mark kom ud til an­den halv­leg – ik­ke ba­re med en ny ’ 6’ er’ i skik­kel­se af Wil­li­am Kvist i ste­det for en ud­vis­nings­tru­et Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg – men og­så med ny po­wer. Jon Da­hl To­mas­son hav­de ’ ver­dens bed­ste in­der­si­de’, da han var lands­hol­dets fron­tan­gri­ber. Ni­ck­las Bendt­ner har til­sva­ren­de ver­dens bed­ste bryst­kas­se, og den brug­te han eft er ba­re få mi­nut­ter til at spil­le sig selv fri til et brag af et skud, der desvær­re for de dan­ske EM- chan­cer prel­le­de af på stol­pen.

An­den halv­leg pe­ge­de me­re i må­le­nes ret­ning end de før­ste 45 mi­nut­ter, men det var desvær­re Portu­gal, der sør­ge­de mest for det. Vær­ter­ne blev grad­vist far­li­ge­re, og da João Mou­tin­ho midt­vejs i halv­le­gen snød bå­de Da­ni­el Ag­ger og Mi­cha­el Kro­hn- De­hli med en skud­fi nte og fy­re­de et godt pla­ce­ret skud af, kom Dan­mark bag­ud.

Mou­tin­hos mål åb­ne­de kam­pen, og de næ­ste 25 mi­nut­ter gav sto­re chan­cer til beg­ge mand­ska­ber. Yus­suf Poul­sen og Da­ni­el Ag­ger hav­de beg­ge far­li­ge ho­ved­stød, men Rui Pa­tri­cio i det po­rtu­gi­si­ske mål stod en god kamp.

Der­for er Portu­gal nu til EM. Det er Dan­mark ik­ke. Klip­pen mod EM er stejl, men ik­ke ube­sti­ge­lig. Udsty­ret og hjæl­pen lig­ger ba­re i Ar­me­ni­en.

Om det lyk­kes, ved vi søn­dag klok­ken 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.