Ol­sen sat­te ne­ga­tiv re­kord

BT - - SPORTEN - MÅ­L­LØ­SE IGEN

ik­ke hav­de sco­ret i tre kam­pe – her var to af kam­pe­ne dog ven­skabs­kam­pe.

» Det er po­si­tivt, vi får chan­cer. Men det af­gø­ren­de er, at du spar­ker det ind i net­tet. Det gør vi ik­ke, « sag­de Mor­ten Ol­sen eft er kam­pen til BT. Mang­ler ky­nis­me De mang­len­de mål gør, at Dan­mark nu ik­ke læn­ge­re selv kan af­gø­re sin EMskæb­ne. Det ærg­rer Wil­li­am Kvist: » Man si­ger, at ta­bel­len al­drig ly­ver, så det er nok me­get ret­fær­digt, at vi er i den her si­tu­a­tion nu. Vi skul­le ha­ve væ­ret lidt me­re ky­ni­ske og kli­ni­ske på fl ere tids­punk­ter. Så hav­de vi stå­et med man­ge fl ere po­int, « sag­de han eft er kam­pen til BT og til­fø­je­de:

» Det bli­ver sgu lidt spe­ci­elt at gå og ven­te. Jeg er rig­tig ær­ger­lig over, vi ik­ke selv kan kva­li­fi ce­re os. En­der vi med at kom­me med, bli­ver det en an­der­le­des for­nem­mel­se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.