Kø­ber Ri­is Oleg ud?

BT - - SPORTEN -

ER BJAR­NE RI­IS på vej tilbage - end­da på sit gam­le hold? Ek­stra Bla­det brag­te ons­dag aft en hi­sto­ri­en om, at Bjar­ne Ri­is pøn­ser på at kø­be Oleg Tin­kov ud og igen sæt­te sig i spid­sen for det hold, han gjor­de til et af ver­dens bed­ste.

Jeg har selv skre­vet om mu­lig­he­den i kom­men­ta­rer, men som jeg tid­li­ge­re har po­in­te­r­et, vir­ker det ure­a­li­stisk, at det skul­le væ­re med virk­ning fra den kom­men­de sæ­son. Næ, mit bud er, at det først kan ske om lidt over et år.

Det er der fl ere grun­de til: HVIS BJAR­NE RI­IS skal over­ta­ge hol­det, skal han ha­ve en stor­sponsor med. Saxo Bank har ik­ke no­get øn­ske om at for­plig­te sig ud over et se­kun­dært sponsorat, der, hvis bøl­ger­ne går højt, vil ram­me 30- 40 mio. kr. Langt fra, hvad der er nød­ven­digt, hvis man vil væ­re en del af ver­den­se­li­ten. In­tet ty­der på, at en aft ale med en ny sponsor skul­le væ­re på trap­per­ne.

SAXO BANK FOR­LÆN­GER eft er alt at døm­me sin aft ale med Oleg Tin­kov for yder­li­ge­re et år – det er helt eft er bo­gen med de kor­te aft aler for den dan­ske bank – og be­va­rer der­med en til­knyt­ning til hol­det, omend i lidt min­dre må­le­stok.

OLEG TIN­KOV HAR gen­nem læn­ge­re tid brok­ket sig over, at for­ret­nings­mo­del­len i cy­kel­spor­ten ik­ke fungerer. Han er mil­dest talt ra­sen­de over, at ASO ( Tou­rar­ran­gø­re­ren) skum­mer fl øden, mens hol­de­ne er dybt afh æn­gi­ge af sponso­rer, der hæl­der pen­ge i dem år eft er år. Han har og­så tru­et med at træk­ke sig ud af sporten, hvis det ik­ke æn­drer sig. Men ASO kom­mer ik­ke til at æn­dre en dyt. Og der­med lig­ger det li­ge for, at Oleg Tin­kov er fær­dig eft er den kom­men­de sæ­son – og det vil i sa­gens na­tur træk­ke pri­sen på hol­det ned.

EN LANG RÆK­KE an­sat­te på Tin­koff - Saxo har kon­trak­ter, der ud­lø­ber eft er den kom­men­de sæ­son, så skul­le Bjar­ne Ri­is over­ta­ge rester­ne, er der få aft aler, som lø­ber vi­de­re. Det vil gø­re det mu­ligt at ju­ste­re på om­kost­nin­ger­ne, alt eft er hvil­ke aft aler han måt­te få med an­dre sponso­rer.

BJAR­NE RI­IS HAR ik­ke ret man­ge an­dre mu­lig­he­der. Han har kon­se­kvent gi­vet ud­tryk for, at hvis han skal ven­de tilbage til cy­kel­spor­ten, skal det væ­re på hø­je­ste plan. Ik­ke no­get med slo­ven­ske løb, hvor han selv skal slæ­be kuf­fer­ter og hol­de tak­tik­mø­de i en au­to­cam­per. Næ, det er he­le pak­ken. MTN- Qhu­be­ka har tid­li­ge­re af­vist Bjar­ne Ri­is på grund af hans do­ping­for­tid, men det er nok og­så med­vir­ken­de til af­sla­get, at Bjar­ne Ri­is skal ha­ve en plads på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.