’’

BT - - SPORTEN - Sepp Blat­ter

Jeg kla­trer he­le ti­den vi­de­re fremad. Jeg kan ik­ke stop­pes, jeg bli­ver ba­re ved

Midt på da­gen med­del­te FIFAs eti­ske ko­mité, at den hav­de be­slut­tet at sus­pen­de­re Blat­ter i tre må­ne­der på grund af sig­tel­ser mod ham i en an­den af de man­ge kor­rup­tions­sa­ger i og om­kring det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund. Og band­lyst fra or­ga­ni­sa­tio­nens ho­ved­kvar­ter i ti­den op til den ek­stra­or­di­næ­re kon­gres i fe­bru­ar, som han selv har ind­kaldt for - an­gi­ve­ligt - at træk­ke sig fra præ­si­dent­po­sten, bli­ver det me­re end svært for Blat­ter at træk­ke i trå­de­ne for at af­bø­de og må­ske en­dog und­gå sit fald. ’ Lum­ske in­si­nu­a­tio­ner’ Den ene­ste trøst for fod­bold­bos­sen er, at det ef­ter al sand­syn­lig­hed er lyk­ke­des at træk­ke ri­va­len Mi­chel Plat­i­ni med ned. Og­så den fran­ske tid­li­ge­re midt­ba­ne­ge­ne­ral og nu­væ­ren­de præ­si­dent for det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UEFA, blev i går sus­pen­de­ret i tre må­ne­der.

Bag ka­ran­tæ­nen til de to le­de­re lig­ger blandt an­det de schweizi­ske myn­dig­he­ders efterforskning af et be­løb på to mio. schweizer­franc, som fransk­man­den fik ud­be­talt af FIFA i 2011. Plat­i­ni hæv­der, at der er ta­le om løn for kon­su­len­t­ar­bej­de

Hvis det lyk­kes at ryd­de op i FIFA - og man har jo lov til at hå­be - vil det ik­ke mindst væ­re tak­ket væ­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.