’’

BT - - SPORTEN - Jes­per Møl­ler, DBU- for­mand

DBU og Dan­mark vil ik­ke væ­re en del af en or­ga­ni­sa­tion, hvor kor­rup­tion og ur­e­gel­mæs­sig­he­der er en del af dag­lig­da­gen

Jes­per Møl­ler for­tæl­ler, at han i maj var så fru­stre­ret over kor­rup­tio­nen og tin­ge­nes til­stand i FIFA, at han un­der­søg­te mu­lig­he­den for at mel­de Dan­mark og DBU ud af det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund.

» Jeg var dybt skuff et, da jeg kom hjem fra FIFA- kon­gres­sen i Zürich i maj, hvor Sepp Blat­ter var ble­vet gen­valgt. For DBU og Dan­mark vil ik­ke væ­re en del af en or­ga­ni­sa­tion, hvor kor­rup­tion og ur­e­gel­mæs­sig­he­der er en del af dag­lig­da­gen. Og hvis man ik­ke kan æn­dre tin­ge­ne, må man mel­de sig ud. Men jeg nå­e­de at stille en ræk­ke sce­na­ri­er op, som var dybt pro­ble­ma­ti­ske. For mel­der du dig ud, mens an­dre ik­ke gør det, kan du ik­ke spil­le land­skam­pe. Der er og­så klub­tur­ne­rin­ger­ne, for meld­te vi os ud af FIFA, vil­le vi og­så bli­ve tvun­get til at mel­de os ud af UEFA, og så er der trans­fer­sy­ste­met, der er et FIFA- sy­stem. Det er tre ek­semp­ler, men der er man­ge an­dre. Der­for nå­e­de jeg al­drig læn­ge­re, « si­ger DBU- for­man­den, der i dag har op­gi­vet tan­ker­ne om et far­vel til fod­bol­dens fæl­les­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.