Slut­spil­let er i gang i For­mel 1

BT - - SPORTEN -

MENS FOR­MEL 1- FOL­KET sam­les i OL- by­en So­chi ved Ruslands sor­te­hav­skyst, er det ty­de­ligt, at slut­spil­let om de sid­ste le­di­ge sæ­der i For­mel 1- fel­tet 2016 er i gang. For Kevin Magnus­sen er det ik­ke kun et slut­spil i for­hold til 2016- fel­tet - det hand­ler om he­le For­mel 1- kar­ri­e­ren. Det er li­ge nu en me­get re­el mu­lig­hed, at Kevin Magnus­sen må vin­ke far­vel til For­mel 1- drøm­men - til livs­drøm­men - in­den for de nær­me­ste da­ge. Og han er kun li­ge fyldt 23 år.

End­nu et år uden at kø­re løb i For­mel 1 vil be­ty­de, at chan­cen for et co­me­ba­ck lig­ger mel­lem ’ mini­mal’ og ’ ik­ke ek­si­ste­ren­de’. Så­dan går det i For­mel 1 - ver­dens hur­tig­ste sport ven­ter ik­ke på no­gen.

I sid­ste uge an­non­ce­re­de Jai­me Algu­er­su­a­ri, at han stop­per sin ra­cer­kar­ri­e­re. Den span­ske Red Bull- kø­rer blev i 2009 den hidtil yng­ste kø­rer i For­mel 1, og han fi k et par år i ener­gi­drik- gi­gan­tens ju­ni­o­r­team Toro Ros­so. Han blev drop­pet eft er 2011- sæ­so­nen, og selv­om han i for­sø­get på at kom­me tilbage har kørt i di­ver­se an­dre mester­ska­ber, med­del­er han nu, at han stop­per som ra­cer­kø­rer. Som 25- årig og med håb om at ska­be sig en kar­ri­e­re som dj. 23- ÅRI­GE MAGNUS­SEN MÅ på grund af sin bræk­ke­de hånd for tred­je løb i træk over­la­de sit job som McLaren- re­ser­ve til Stoff el Van­do­or­ne. Bel­gi­e­ren kan i den­ne we­e­kend sik­re sig GP2- mester­ska­bet 2015 og der­med gø­re sit navn end­nu var­me­re i for­hold til McLaren- le­del­sen og For­mel 1- team med le­di­ge 2016- sæ­der.

Imens sid­der Kevin Magnus­sen hjem­me. En bræk­ket hånd, der un­der al­le om­stæn­dig­he­der snart må væ­re vok­set sam­men, er en god und­skyld­ning for ik­ke at kun­ne kø­re McLa­ren­ra­ce­ren, hvis Fer­nan­do Alonso el­ler Jen­son But­ton skul­le bli­ve for­hin­dret. Men det er in­gen und­skyld­ning for ik­ke at væ­re til ste­de i pad­do­ck­en i So­chi. At hans ma­na­ge­ment ik­ke har sendt ham ( og sig selv) til det rus­si­ske grand­prix, er sim­pelt hen ufor­stå­e­ligt.

Hans kon­kur­ren­ter i kam­pen om de få le­di­ge sæ­der i 2016- fel­tet er selv­føl­ge­lig på plads i So­chi. Van­do­or­ne skal som sagt kø­re GP2. Este­ban Gu­ti­er­rez, der er stor­fa­vo­rit til det le­di­ge Haas- sæ­de, er på plads som Fer­ra­ri- re­ser­ve. Ale­xan­der Ros­si, der hå­ber på en­ten et sæ­de hos Ma­nor el­ler en re­ser­ve­tjans hos Hass, er her for at kø­re GP2. Jeg har end­nu ik­ke set Je­an- Eric Verg­ne, der reg­nes for Magnus­sens skar­pe­ste ri­val i kam­pen om det le­di­ge Re­nault­sæ­de, men jeg reg­ner med, at han er her. Og der er sten­sik­kert folk, der re­præ­sen­te­rer fransk­man­den i pad­do­ck­en. DET HAND­LER OM at po­si­tio­ne­re sig, ska­be net­værk, se mu­lig­he­der – vi­se man er in­ter­es­se­ret. I de se­ne­ste uger er Kevin Magnus­sens For­mel 1- mu­lig­he­der 2016 for­s­vun­det én eft er én. Wil­li­ams for­læn­ge­de med Valt­te­ri Bot­tas og Fe­lipe Mas­sa. For­ce In­dia kø­rer vi­de­re med Ni­co Hül­ken­berg og Ser­gio Pe­rez. Ro­main Grosje­an vil­le ik­ke ven­te på Re­nault/ Lo­tus og snup­pe­de Haas- sæ­det for næ­sen af dan­ske­ren. Jen­son But­ton for­læn­ge­de som for­ven­tet sin McLaren- aft ale. Nu er Lo­tus/ Re­nault sid­ste chan­ce for Magnus­sen, men i ste­det for at sat­se he­le bu­tik­ken på et trods alt gan­ske loven­de For­mel 1- sæ­de, vir­ker det som om mod­løs­he­den ba­re bre­der sig.

Ét slut­spil uden den kø­rer, der me­re end no­gen af de an­dre kan­di­da­ter fortje­ner en plads i For­mel 1- fel­tet 2016, er ik­ke sær­ligt fl at­te­ren­de for sporten.

Men det er de­ci­de­ret pin­ligt for Kevin Magnus­sens bag­land.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.