Kom­men­ta­tor

Ti­den, hvor man kun­ne leve af op­tak­tens for­vent­ning til en en­kelt land­skamp i da­ge­vis, er li­ge­som for­duft et

BT - - SPORTEN -

LANDSHOLDSTERMIN EL­LER UGEN op til er en un­der­lig stør­rel­se. For fod­bold­junki­er, se­mil­u­do­ma­ner og spil­syn­di­ka­ter no­gen­lun­de li­ge så op­mun­tren­de som fl ow- tv- nyhe­der, der for længst har fun­det sted på Twit­ter. In­gen ste­der at ty hen ud­over en en­kelt 1. di­vi­sions­kamp og 1- 1 mel­lem Sil­ke­borg og Næst­ved på en mandag. Ons­dag er blank in­de på li­ve- si­den. Med min­dre man er til Ma­jor League Soc­cer klok­ken fi re om nat­ten.

Vi er ble­vet godt vant. Stort set al­tid mu­lig­hed for en kamp kø­ren­de i bagskær­men på en hver­dags­aft en. El­ler nog­le styk­ker på li­ve- scoren. Den tid, hvor man kun­ne leve af op­tak­tens for­vent­ning til en en­kelt land­skamp i da­ge­vis, er li­ge­som for­duft et. Jo, re­dak­tio­nel ko­ge­grej til Portu­gal­kæm­pe­kam­pen mel­lem klip­per­ne i Bra­ga kun­ne da nok træk­ke en over­skrift og en fød­sels­dags­sang for as­si­ste­ren­de træ­ner Martin Jør­gen­sen, der run­de­de 40. Så­dan sidst på eft er­mid­da­gen. Men hvad med aft enen?

Hi­sto­ri­en fra kvin­de­hånd­bol­den og den mar­gi­na­li­se­re­de Team Es­b­jerg- play­ma­ker Lot­te Gri­gel kun­ne vist ik­ke træk­ke fl ere vink­ler og ana­ly­ser, ind­til hun selv vil­le kom­men­te­re si­tu­a­tio­nen fra lands­hold­stræ­nings­lej­ren. Godt nok lang tid til den VM- slut­run­de på eg­ne bræd­der i Boxen i Her­ning.

blogs. bt. dk

Stramt pro­gram i herreligaen så da, og lidt af en sen­sa­tion, at Mors- Thy Hånd­bold på ude­ba­ne kun­ne hi­ve en uaf­gjort mod KIF Kol­ding København. El­ler ret be­set en slags neut­ral ba­ne, for­di det lands­dæk­ken­de sponsorcir­kus den­ne gang hav­de hen­lagt den nor­ma­le hjem­me­ba­ne­for­del, der i for­vej­en er delt imel­lem Kol­ding og Brøndby, til Sla­gel­se. Men syv kam­pe in­de i tur­ne­rin­gen og et slut­spil langt ude i for­å­rets ho­ri­sont er og bli­ver ind­til vi­de­re ik­ke en so­fa- clif­fh an­ger. AL­LI­GE­VEL UD­GØR HERREHÅNDBOLDEN en brav løft estang for det hel­støb­te tv- sport­s­men­ne­ske. El­ler TV2 Sport hjæl­per godt til med de­bat­pro­gram, li­ve­kam­pe, og ej hel­ler no­gen syn­der­lig grund til at un­der­spil­le Bun­des­liga­ens re­ne tur­ne­rings­struk­tur med 34 kam­pe li­ge på og 24- 20 til Rhe­in- Neck­ar Löwen over THW Ki­el på en midt­u­ge­aft en.

Sport­s­re­dak­tio­ner­ne ar­bej­der nu en­gang in­den for re­dak­tio­nel­le spids­kom­pe­ten­cer og ret­tig­heds­om­rå­der. Og hånd­bold fyl­der me­get og kom­mer til det på ik­ke mindst DR- og i end­nu hø­je­re grad TV2- fl aden de næ­ste år som et lang bil­li­ge­re bud på en top­sport på de tra­di­tio­nel­le dan­ske ka­na­ler. Den mas­si­ve hånd­bold­dæk­ning er kom­met for at bli­ve, og jeg hø­rer til dem, der bi­fal­der den, selv­om Gri­gel- fak­to­ren kan bli­ve lov-

lig langstrakt i sin de­tal­je­rings­grad. MAN KUN­NE SELV­FØL­GE­LIG og­så ty til eft er­spil­let i FIFA. Bru­ge en aft en til at læ­se op på des­pe­ra­tio­nen hos Blat­ter og Plat­i­ni, som især den en­gel­ske og ty­ske pres­se gør en dyd ud af at føl­ge til dørs. Og­så ud af at sni­ge sig ind bag den. På læ­se­ligt dansk er der i den hen­se­en­de lidt for langt mel­lem snap­se­ne.

El­ler må­ske ba­re run­de lands­holdsu­gen af med at ta­ge med det hal­ve pi­ge­hold fra hje­meg­nen på læg­ter­ne i Par­ken og se ven­skabs­kamp mod Frankrig. Så sker der da lidt op til eft er­års­fe­ri­en, og­så i pen­ge­pun­gen.

Lands­holdsu­ger er for en del af os ble­vet til tvun­gen af­spad­se­ring. Hvor man eft er henslæbt ar­bejds­dag i ste­det kan nap­pe en rig­tig lur. El­ler må­ske end­da li­ge­frem til­brin­ge en hel aft en sam­men med fa­mi­lie og ven­ner. Helt ufor­plig­ten­de by­de ind med gry­des­tegt kyl­ling og hjem­me­gjort agur­kesa­lat. Et bræt­spil oveni. Stea­rin­lys. Mens 46- tom­me­ren hæn­ger tavst dér på væg­gen.

El­ler i vir­ke­lig­he­den glæ­de sig til land­skam­pe på stri­be henover de kom­men­de da­ge. Og til en tur i Par­ken på søn­dag...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.