Mes­si ri­si­ke­rer fængsel i skat­tesag

BT - - SPORTEN -

DEN AR­GEN­TIN­SKE

ver­dens­stjer­ne Lio­nel Mes­si skal al­li­ge­vel mø­de op i ret­ten som til­talt i den ver­se­ren­de sag om skat­te­und­dra­gel­se i mil­li­onklas­sen. En dom­mer be­slut­te­de i går, at FC Bar­ce­lo­na- spil­le­ren ik­ke slip­per.

Der­med ri­si­ke­rer Lio­nel Mes­si 22 må­ne­ders fængsel i den sag om skat­te­und­dra­gel­se, som har kørt mod ham og hans far, Jor­ge Mes­si, igen­nem to år. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Den off ent­li­ge an­kla­ger i sa­gen hav­de el­lers for ny­lig op­for­dret til, at al­le an­kla­ger mod Lio­nel Mes­si skul­le drop­pes og kun om­hand­le Jor­ge Mes­si. Men det me­ner dom­me­ren alt­så ik­ke.

» Der er tegn på, at beg­ge par­ter har væ­ret ind­blan­det i sa­gen, « ly­der det fra dom­me­ren iføl­ge AFP.

Sa­gen om­hand­ler skat­te­und­dra­gel­se i om­eg­nen af 30,5 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med en ræk­ke sponsoraft aler i pe­ri­o­den 2007- 2009.

Der har i sa­gen her­sket tvivl om, hvor­vidt Lio­nel Mes­si per­son­ligt har et an­svar i sa­gen, da det er hans fa­mi­lie, der har ta­get sig af ar­gen­ti­ne­rens kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Jor­ge Mes­si har off ent­ligt på­ta­get sig an­sva­ret for sa­gen. An­gri­be­ren vid­ne­de i ret­ten i 2013, og al­le­re­de her men­te den off ent­ligt an­kla­ger, at Lio­nel Mes­si ik­ke v a r vi­den­de om skat­tes­nyd. Den of­fent­li­ge an­kla­ger men­te, at Jor­ge Mes­si bør ha­ve en straf på 18 må­ne­ders fængsel og en stor bø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.