Brø­let Tru­e­de Løk­ke på li­vet

BT - - NYHEDER -

TELEFONTRUSSEL

I grund­lovs­for­hø­ret næg­te­de han sig skyl­dig. Han øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig i ret­ten.

An­kla­ge­ren do­ku­men­te­re­de bl. a., at den an­hold­te i for­vej­en er sig­tet i tre ver­se­ren­de sa­ger, hvor han har tru­et med at slå Bal­lerups borg­me­ster Jes­per Würtzen ( S) og hans fa­mi­lie ihjel, hvis borg­meste­ren ik­ke skaff ede ham en 4- væ­rel­ses lej­lig­hed. For­sva­re­ren be­mær­ke­de, at den an­hold­te og­så næg­te­de sig skyl­dig i dis­se tre for­hold. Ver­balt over­fald på tan­ken Dom­me­ren i fre­da­gens grund­lovs­for­hør be­slut­te­de, at den 42- åri­ge skul­le va­re­tægts­fængs­les i 13 da­ge.

BT har væ­ret i kon­takt med Stats­mi­ni­ste­ri­et, men Lars Løk­ke Ras­mus­sen øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om død­strus­len.

Stats­mi­ni­ste­ren er ik­ke den ene­ste pro­mi­nen­te Ven­strepo­li­ti­ker, som er ble­vet tru­et for ny­lig. Den 19. april 2015 blev da­væ­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer og nu­væ­ren­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ud­sat for et ver­balt over­fald af fi re un­ge men­ne­sker på en tank­sta­tion i Kor­sør.

Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti har eft er­for­sket sa­gen og fun­det frem til to af de fi re per­so­ner, der delt­og i op­trin­net, hvor Støj­berg bl. a. blev kaldt ’ dan­sker­lu­der’ og fi k re­vet en mag­netsløj­fe med ’ støt vo­res sol­da­ter’ af sin bil.

De to un­ge, som po­li­ti­et har iden­ti­fi ce­ret, er ik­ke ble­vet sig­tet, da de ik­ke spil­le­de en til­stræk­ke­lig stor rolle i over- fus­nin­gen af Støj­berg. De to øv­ri­ge, hvoraf især den ene iføl­ge Ven­stre- po­li­ti­ke­ren var ag­gres­siv, er det ik­ke lyk­ke­des po­li­ti­et at iden­ti­fi ce­re. Der­for har po­li­ti­et hen­lagt sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.