Le­vako­vi­csa­gen: Lad Hø­jeste­ret ta­le

ME­NER

BT - - DEBAT -

At Gi­mi Le­vako­vic er en sand va­ne­for­bry­der med en hæs­lig at­ti­tu­de, hersker der in­gen tvivl om. Den 46- åri­ge kro­at, kendt fra en me­get om­talt TV2- do­ku­men­tar, hvor han gav den fuld gas som si­gø­j­ner­boss uden respekt for det dan­ske sam­fund, har i den­ne uge at­ter bragt sin­de­ne i kog. DEN­NE GANG FOR­DI Le­vako­vic fi k om­stødt den ud­vis­nings­dom, han modt­og i au­gust ved Ret­ten i Næst­ved, hvor han blandt an­det blev dømt for død­strus­ler. Østre Lands­ret vil­le det imid­ler­tid an­der­le­des. Lands­ret­ten skær­pe­de fængsels­straff en, men om­stød­te ud­vis­nin­gen med hen­vis­ning til, at Le­vako­vic har to børn i Dan­mark. Trods sit me­get lange kri- mi­nel­le syn­de­re­gi­ster kan han alt­så bli­ve i Dan­mark.

Vre­den fl ød promp­te over på de so­ci­a­le me­di­er, og en ræk­ke fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re fulg­te trop. Ud­læn­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) sig­na­le­re­de, at ’ det er ble­vet tid til at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne’. Det er fri­sten­de for po­li­ti­ke­re at rul­le den store for­ar­gel­se ud, når der er ta­le om en kon­tro­ver­si­el, kendt kri­mi­nel. I den­ne sag vel ek­stra fri­sten­de, for­di dom­mer­stem­mer­ne i lands­ret­ten end­te med 3- 3, så af­gø­rel­sen skul­le fal­de ud til for­del for den til­tal­te. Vel, en­hver har ret til at luft e sin me­ning, men er man po­li­ti­ker, er det og­så god stil at la­de dom­mer­ne pas­se de­res ar­bej­de.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) har nu bedt Rigs­ad­vo­ka­ten om at sø­ge Pro­ces­be­vil­lingsnæv­nets til­la­del­se til at få Le­vako­vi­csa­gen bragt for Hø­jeste­ret. For­di der er ta­le om en sag, der sym­bo­li­se­rer he­le dis­kus­sio­nen om kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge, er det gan­ske for­nuft igt at hø­re lan­dets hø­je­ste ret­sin­stans. Sam­ti­dig kan ven­stre­fol­ke­ne pas­sen­de hu­ske hin­an­den på, at de i valg­kam­pen lo­ve­de nye reg­ler, der ’ går helt til kan­ten af kon­ven­tio­ner­ne med hen­blik på at sik­re ud­vis­ning af uden­land­ske kri­mi­nel­le.’ hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.