PROTESTSANGEN LÆN­GE LEVE

Kunst­ne­res Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Fle­re kunste­re har ud­talt sig po­li­tisk om fl ygt­nin­ge­kri­sen, og det har aff ødt en de­bat om kunst og po­li­tik.

Hvad har skabt den ak­tu­el­le de­bat? Det har vakt op­sigt, at po­p­san­ge­r­in­den Me­di­na har ta­get kraft igt af­stand fra In­ger Støj­berg og re­ge­rin­gens asylan­non­cer, bl. a. med ord­ne: » Så­dan er jeg ik­ke, og så­dan er dan­sker­ne ik­ke! For vi er fan­de­me et land, der bak­ker op og hjæl­per, og gør, hvad vi kan. « I sam­me bold­ga­de har Mads Lan­ger brugt de so­ci­a­le me­di­er til at ud­tryk­ke, at han me­ner, re­ge­rin­gens asylan­non­cer ud­stil­ler Dan­mark som fj endt­ligt. Det fi k bl. a. kon­ser­va­ti­ve Na­ser Kha­der til at si­ge, at kunst­ne­re oft e er for dår­ligt in­de i sa­ger­ne og ind­ta­ger ’ det nem­me syns­punkt’. Og­så DFs kul­tu­r­ord­fø­rer Alex Ahrendt­sen var ude med ri­ven. Han sag­de: » Jeg har det tit så­dan, når jeg lyt­ter til en kunst­ner el­ler en for­fat­ter, som de vil­le ha­ve det, hvis jeg stil­le­de mig op på en ro­ck­s­ce­ne og be­gynd­te at syn­ge. Det ly­der ik­ke godt, for­di jeg ik­ke kan. «

Hvor­for er det over­ho­ve­det en de­bat værd? den jø­di­ske sy­na­go­ge i fe­bru­ar. I en helt an­den bold­ga­de vil jeg vove den på­stand, at uden ’ I kan ik­ke slå os ihjel/ Vi er en del af jer selv’, hav­de Chri­sti­a­nia må­ske ik­ke væ­ret her i dag.

Er de ik­ke al­le sam­men ven­stre­o­ri­en­te­re­de? Nej, da. Det er rig­tigt, at man­ge ( for ik­ke at si­ge de fl este) pro­testsan­ge er ven­stre­o­ri­en­te­re­de. Tag blot prag­t­ek­semp­ler­ne fra det le­gen­da­ri­ske kunst­n­er­kol­lek­tiv Rø­de Mor, som sat­te ord på klas­se­kam­pen, tidsån­den og den po­li­ti­ske agen­da på en må­de, som sta­dig gi­ver gen­lyd. Men der er be­stemt og­så borgerlig- li­be­ra­le kunster­ne i den po­li­ti­ske de­bat. Der er dog in­gen tvivl om, at der er fær­re og læn­ge­re imel­lem dem. For­fat­te­ren Jens Chri­sti­an Grøn­da­hl - der ik­ke vil sæt­tes i no­gen po­li­tisk bås selv - har for ny­lig ud­talt til Po­li­ti­ken, at ’ der er en to­ne i store de­le af kul­tur­mil­jø­et, der gør, at kunst­ne­re sjæl­dent kom­mer med off ent­li­ge ud­ta­lel­ser, der ik­ke på en el­ler an­den må­de fl ug­ter med en ven­stre­o­ri­en­te­ret el­ler kul­tur­ra­di­kal dis­kurs’. På sin vis kan man si­ge, at i hvert fald yt­rings­fri­heds­kam­pen, som vi har op­le­vet den de se­ne­ste 10 år, er ble­vet en over­ve­jen­de borgerlig- li­be­ral kamp. Uan­set om kunst­ner­ne selv er ’ sprun­get ud’ som po­li­tisk far­ve­de el­ler ej.

Hvad skal vi med de kunst­ne­re i den po­li­ti­ske de­bat? Man kan væl­ge at si­ge: In­gen­ting. De­res hold­ning er en hold­ning, som er li­ge så lidt el­ler me­get værd, som en­hver smeds hold­ning. Den en­kel­te kunst­ners hold­ning er oft e ba­nal og uin­ter­es­sant. Men når kun­sten bli­ver po­li­tisk, er den fan­ta­stisk - og kan fl yt­te hold­nin­ger og folk hur­ti­ge­re og me­re eff ek­tivt end selv den mest vel­ta­len­de po­li­ti­ker. Og det er ik­ke kun et fæ­no­men, der knyt­ter sig til bor­ger­ret­tig­heds­kam­pen, fl ower power- be­væ­gel­sen, el­ler hvil­ke an­dre hi­sto­ri­ske ek­semp­ler man nu kan fi nde. Og­så i dag fl yt­ter po­li­tisk kunst ver­den. Og ik­ke al­tid med en pro­testsang. Er du i tvivl, så lyt til Isam B syn­ge ’ I Dan­mark er jeg født’.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.