Er det godt, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne har ved­ta­get en bil­fri dag?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.47 GÅ EN TUR I STE­DET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.55 HVAD ER LO­GIK­KEN? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.59 NYD STIL­HE­DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.10

Ja

Le­net­te Fer­s­lev Kri­sten­sen

Tom­my Knud­sen

Nej

2.884 stem­mer på bt. dk

MIL­JØ­ET ER IK­KE ALT Hvad så med dem, der ar­bej­der om søn­da­gen, skal nå fl yet, for­di de skal på fe­rie, el­ler hvis man har plan­lagt be­søg fra sin fa­mi­lie på Fyn el­ler i Jyl­land? Der er man­ge spørgs­mål i den­ne ver­den, som ik­ke kun dre­jer sig om mil­jø­et!

Rik­ke Ma­rie Hansen

Kæ­re bil­e­je­re. I kan bru­ge den bil­frie dag til at gå en tur med je­res børn og ny­de, hvor­dan I kan træk­ke vej­ret i stor­by­en København. I kan end­da kom­me til at smi­le over det ini­ti­a­tiv, som Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion har ta­get af hen­syn til je­res sund­hed. Jeg hå­ber, I vil ta­ge en rig­tig dyb indån­ding og ny­de den fri­ske luft .

Mor­ten Van Der Som­mer

Hvor er lo­gik­ken i det? Bil­e­jer­ne be­skat­tes med 180 pct. og en mas­se af­gift er, og så vil I for­by­de dem at kø­re bil? Tænk, hvis man ba­re en en­kelt gang kun­ne ny­de stil­he­den og var fri for støj og jag som i æl­dre tid, hvor søn­dag var søn­dag, og der ik­ke var no­gen hast og larm. Det vil­le slet ik­ke væ­re så us­undt med en ugent­lig dag uden bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.