’’

BT - - DEBAT -

Kunst­ne­re be­trag­tes nog­le ste­der som sær­ligt ind­sigts­ful­de men­ne­sker, der nær­mest har en for­plig­tel­se til at op­ly­se al­le vi an­dre, når vi mang­ler det ud­syn, som kunst­ne­ren be­sid­der. An­dre har blæst til op­gør mod ’ smags­dom­mer­ne’, som er en bre­de­re be­teg­nel­se, der og­så om­fat­ter eks­per­ter. Det er en år­hund­re­der gam­mel dis­kus­sion, som nu er bragt til li­ve af sel­ve­ste Me­di­na, som el­lers ik­ke tid­li­ge­re har bril­le­ret med po­li­tisk ind­sigt. F. eks. spurg­te Po­li­ti­ken hen­de en­gang un­der et fol­ke­tings­valg, om hun vil­le stem­me. Sva­ret var: » Nej, for jeg ved slet ik­ke, hvad vi stem­mer om. Hvad stem­mer man om? «

Hvad skal vi med kun­sten i po­li­tik? Der er fl ot­te hi­sto­ri­ske ek­semp­ler på, at kun­sten har kun­net dri­ve en re­form­pro­ces, en pro­test­be­væ­gel­se el­ler en fol­ke­op­lys­ning frem. Tag blot pro­testsan­ge­ne fra Øst­eu­ro­pa før mu­rens fald. Tag en ro­man som f. eks. ’ Et råb om fri­hed’, der opild­ne­de mod­stan­den mod apart­heid i Sydafrika. El­ler tag vo­res egen el­ske­de P. H. revy­vi­se ’ Man bin­der os på hånd og mund’, som un­der be­sæt­tel­sen blev en eft er­tænk­som pro­test mod cen­sur. En sang, der i øv­rigt får ny me­ning, når den spil­les af Out­lan­dish - af tre un­ge mænd med ind­van­drer­bag­grund. El­ler da Per­nil­le Ro­sen­da­hl så smukt tog os i hån­den med selv­sam­me sang ved min­de­høj­ti­de­lig­he­den eft er an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.