Le­vako­vic

BT - - DEBAT -

Han har al­drig haft til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det. Der­i­mod har han væ­ret idømt 23 fængsels­dom­me og til­bragt 10 år i fængsel. Det vil så­le­des næp­pe gi­ve an­led­ning til lan­desorg, hvis Hø­jeste­ret skul­le fi nde på at væg­te det dan­ske sam­funds sik­ker­hed hø­je­re end hen­sy­net til man­dens fa­mi­li­e­liv, som ik­ke er præ­get af fa­der­lig om­sorg, men af kri­mi­na­li­tet og svigt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.