Ar­vin­ger­nes even­tyr­li­ge luksus

BT - - NYHEDER -

36 år og ud­dan­net mar­ked­s­ø­ko­nom og med­lem af fle­re be­sty­rel­ser i Lego- im­pe­ri­et. Den sær­de­les he­ste­in­ter­es­se­re­de Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen dri­ver sam­men med sin ko­ne Sig­ne Me­ret­he Kirk Kri­sti­an­sen stut­te­ri­et Kirk Ara­bi­ans i Mar­tof­te på Nord­fyn, tæt op ad far­mands kend­te Stut­te­ri Ask. Går i lig­hed med sin far og­så op i mo­tor­sport og kø­rer in­di­mel­lem selv løb. Ejer det pri­va­te Kirk & Kirk Hol­ding ApS, hvis egen­ka­pi­tal er i om­eg­nen af 38 år og ud­dan­net vildt­for­val­ter og med­lem af Lego Fon­dens be­sty­rel­se. Ene­e­jer af ’ So­fies Hol­dings­el­skab ApS’, der tid­li­ge­re hed ’ Kirk & Kiær Hol­ding ApS’, ind­til hun i ef­ter­å­ret 2014 blev skilt fra sin da­væ­ren­de mand Chri­stop­her Kiær Thom­sen, som hun har to børn med. Egen­ka­pi­ta­len i hol­dings­el­ska­bet er ca. 1,4 mil­li­ard kro­ner. Ejer 25 pro­cent af Le­gos pen­ge­tank Kirk­bi A/ S, hvis egen­ka­pi­tal ved det­te års ud­gang for­ment­lig over­sti­ger 50 mil­li­ar­der kro­ner.

Ejer

Ejer 25 pro­cent af

Ejer an­dre ejen­dom­me og foræ­re­de hen­de den. Si­den har hun op­ført et helt nyt og overdå­digt jagtslot på ejen­dom­men – et tre­flø­jet pragt­byg­ge­ri på 2.050 kva­drat­me­ter, som er hen­des hjem. Slot­tet har ko­stet langt over 50 mio. kro­ner at op­fø­re. En del af plan­ta­gen har hun til vis­se na­bo­ers og na­tur­fred­nings­folks store for­try­del­se ind­heg­net og dri­ver som en dy­re­park med ca. 700 dyr. Ejen­dom­mens are­al over­sti­ger Dy­re­ha­vens nord for København. Stod i juli for årets hidtil stør­ste som­mer­hus­han­del her­hjem­me, da hun køb­te en sær­de­les ef­ter­trag­tet og luk­suri­øs ejen­dom i det mon­dæ­ne Tisvil­de­le­je for 15 mio. kr.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

1,4 mil­li­ard kro­ner. Le­gos pen­ge­tank Kirk­bi A/ S, hvis egen­ka­pi­tal ved det­te års ud­gang for­ment­lig over­sti­ger 50 mil­li­ar­der kro­ner.

i Mar­tof­te, i Ul­ler­s­lev samt i Ker­te­min­de, hvor fa­mi­li­en på tre net­op nu er i gang med at op­fø­re en villa på Kyst­væn­get.

den enor­me Kle­lund Plan­ta­ge ved Hov­borg i Syd­jyl­land. Plan­ta­gen fik hun i bryl­lups­ga­ve af sin far i 2005, som køb­te den for 87 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.