Op­skrif­ten på suc­ces

BT - - NYHEDER - Ole Hall, Lego- eks­pert

MIRAKELMANDEN Jour­na­list Ole Hall, som for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness føl­ger Lego tæt, har føl­gen­de bud på, hvor­for det ba­re bra­ger der­u­dad i den be­røm­te virk­som­hed med ho­ved­sæ­de i Bil­lund: Kon­kur­sen tru­e­de » En væ­sent­lig for­kla­ring på Le­gos suc­ces er, at eje­ren Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen i ti­de indså eg­ne be­græns­nin­ger og over­lod sty­rin­gen til pro­fes­sio­nel­le kræf­ter ude­fra, « si­ger han. Tids­punk­tet var om­kring 2004. » Lego gav på det tids­punkt mas­si­ve un­der­skud, og virk­som­he­dens le­del­se stir­re­de di­rek­te ind i en kon­kurs. Hårdt pres­set solg­te Kri­sti­an­sen Le­go­land- par­ker­ne fra og over­lod rol­len som top­chef til Jør­gen Vig Knud­storp. Det har for­ment­lig gjort ondt. Men det vi­ste sig dog at væ­re en su­veræn god be­slut­ning. Knud­storp har si­den mar­ke­ret sig som en af Dan­marks dyg­tig­ste di­rek­tø­rer, og hans op­ryd­ning, om­struk­tu­re­rin­ger og ev­ne til at ud­vik­le virk­som­he­den er en vig­tig for­kla­ring på Le­gos gul­dran­de­de resultater i dag, « si­ger Ole Hall. Fin­ge­ren på pul­sen Ole Hall til­fø­jer:

» Fa­mi­li­en har sta­dig fin­ge­ren på pul­sen via de­res be­sty­rel­ses­ar­bej­de, og det sker og­så, at de duk­ker op til of­fi­ci­el­le Lego- be­gi­ven­he­der, klip- per sno­re over og sik­rer, at Le­gos hi­sto­rie og vær­di­er ik­ke bli­ver glemt. Men de øko­no­mi­ske resultater skyl­des pro­fes­sio­nel og sta­bil le­del­se af virk­som­he­den 10 år i streg med Knuds torp som an­ker­mand. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.