Lar­sen øger mil­li­on- for­mu­en

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI Kim Lar­sen, der fyl­der 70 om 14 da­ge, er sta­dig bund­so­lid som le­ve­ran­dør af fængs­len­de me­lo­di­er og san­ge til det dan­ske folk. Men hvor det be­gyn­der at vær­ke no­get i Kim Lar­sens rygstyk­ker, bli­ver den fi­nan­si­el­le si­de af man­den ba­re stær­ke­re og stær­ke­re. Af det net­op of­fent­lig­gjor­te regn­skab for Kim Lar­sen ApS for det skæ­ve regn­skabsår 2014/ 15 frem­går det, at for­mu­en i det for­gang­ne år er vok­set med 4,5 mio. kr. til 58,5 mio. kr. Og sel­ska­bet har ik­ke no­gen næv­ne­vær­dig gæld. Min­dre mu­sik – me­re fi­nans Kim Lar­sen ApS har sid­ste år haft en no­get la­ve­re ak­ti­vi­tet. Brut­to­fortje­ne­sten er i hvert fald da­let til 4,9 mio. kr. fra 7,6 mio. kr. året før, og re­sul­ta­tet af sel­ve mu­sik­virk­som­he­den er fal­det til 2,6 mio. kr. fra 3,9 mio.

Til gen­gæld har Lar­sen kun­net bog­fø­re en mar­kant stig­ning i de fi­nan­si­el­le ind­tæg­ter i det for­gang­ne år, så­le­des at kan kom­mer ud af året med et over­skud før skat på 6,3 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. året før.

Frem­gan­gen i fi­nans­poster­ne skyl­des dog først og frem­mest vær­di­re­gu­le­rin­ger. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.