An­kla­ge: Svin­del for 100 mio. kr. ’’

BT - - NYHEDER -

ØKO- KRI­MI­NA­LI­TET I ar­re­sten i Ring­s­ted sid­der en 40- årig dan­sker og fryg­ter at kom­me på en ufri­vil­lig tur til Frankrig af ukendt va­rig­hed. Dan­ske Tho­mas Marx er ble­vet an­holdt og va­re­tægts­fængs­let på be­gæ­ring af fransk po­li­ti, der an­kla­ger ham for at stå bag kæm­pe­svin­del for 13 mio. eu­ro – knap 100 mio. dan­ske kro­ner.

An­gi­ve­ligt for­di Tho­mas Marx har stå­et som di­rek­tør i et sel­skab, der har væ­ret in­vol­ve­ret i den om­fat­ten­de svin­del.

» Der lig­ger en ud­le­ve­rings­an­mod­ning fra Frankrig om at få ham ud­le­ve­ret i en stør­re bed­ra­ge­risag. Han har al­drig sat si­ne ben i Frankrig, men han har for­kla­ret i ret­ten, at der er nog­le folk, der har bedt ham om at op­træ­de som di­rek­tør i et norsk sel­skab, « for­tæl­ler den 40- åri­ges for­sva­rer - ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen - til BT. Fri­vil­ligt af­hørt 40- åri­ge Tho­mas Marx hør­te al­drig me­re om di­rek­tørstil­lin­gen, ind­til de fran­ske myn­dig­he­der plud­se­lig meld­te sig, for­di det på­gæl­den­de sel­skab ind­gik i den stor­sti­le­de sag om god­kend­te fak­tu­re­rin­ger i for­hold til et stort fransk fir­ma, der var ble­vet mal­ket i stor stil.

De fran­ske myn­dig­he­der var for et par år si­den i Dan­mark, hvor den nu 40- åri­ge mand fri­vil­ligt lod sig af­hø­re om svin­del­sa­gen, mens han var i gang med af­so­nin­gen af en dansk dom.

Si­den hør­te Tho­mas Marx in­tet til den fran­ske sag, ind­til han sam­men med kæ­re­sten og to børn plud­se­lig blev væk­ket en nat i be­gyn­del­sen af au­gust i år af dansk po­li­ti, der an­holdt ham. Han har al­drig sat si­ne ben i Frankrig, men han har for­kla­ret i ret­ten, at der er nog­le folk, der har bedt ham om at op­træ­de som di­rek­tør i et norsk sel­skab

For­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen om ankla­gen mod hans

kli­ent

» I ud­le­ve­rings­be­gæ­rin­gen har de fran­ske myn­dig­he­der skre­vet, at min kli­ent li­ge­som skul­le ha­ve in­drøm­met, at han har op­ret­tet sel­ska­ber med hen­blik på at be­gå bed­ra­ge­ri. Det har de åben­bart få­et ud af af­hø­rings­rap­por­ter­ne på dansk, men det er over­ho­ve­det ik­ke det, der står i dem, « me­ner Mi­cha­el Juul Erik­sen som den 42- åri­ges for­sva­rer.

Bå­de by­ret­ten i Roskil­de og Østre Lands­ret har god­kendt ud­le­ve­rin­gen til Dan­mark, som den 42- åri­ge nu vil for­sø­ge at få lov til at få prø­vet ved Hø­jeste­ret.

» Vi ved blandt an­det ik­ke, hvil­ke for­hold han skal sen­des ned til i et fransk fængsel, og det er end ik­ke ble­vet op­lyst, hvor i Frankrig det skul­le væ­re. Kø­ben­havns By­ret har i år næg­tet at ud­sen­de en per­son til Ita­li­en, og vi me­ner, det sam­me bør ske her, « til­fø­jer Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.