’ Han er frisk som en fi sk’

BT - - NYHEDER -

TILBAGE PÅ SKÆR­MEN Jes Dorph- Pe­ter­sen ven­der tilbage som vært på ’ Go’ aft en Dan­mark’ på tirs­dag, be­kræft er TV2. Tid­li­ge­re i sep­tem­ber gik Jes Dorph- Pe­ter­sen over­ra­sken­de ud og for­tal­te, at han vil­le hol­de pau­se fra sit nye job som vært på TV2s ’ Go’ aft en Dan­mark’, for­di han hav­de et al­ko­hol­pro­blem, der kræ­ve­de be­hand­ling.

» Jeg har i pe­ri­o­der haft et for stort al­ko­hol­for­brug. Af hen­syn til min fa­mi­lie, mit job og mig selv er det der­for nu nød­ven­digt, at jeg ta­ger en pau­se og ta­ger imod be­hand­ling for at bli­ve helt rask, « sag­de Dorph selv. Tilbage på tirs­dag PR- chef hos TV2 Ka­ta­ri­na Brø­ch­ner for­tæl­ler til BT, at Jes Dorph- Pe­ter­sen ven­der tilbage på dan­sker­nes tvskær­me på tirs­dag som vært på ’ Go’ aft en Dan­mark.’ Til kamp i Par­ken » Vi har holdt mø­de med Jes i den­ne uge, og han er frisk som en fi sk, « si­ger Ka­ta­ri­na Brø­ch­ner.

Søn­dag duk­ke­de Jes Dorph- Pe­ter­sen op i Par­ken for at føl­ge favoritholdet FCK, hvil­ket han do­ku­men­te­re­de med et bil­le­de af tv- vær­ten selv sam­men med hans man­ge­åri­ge ven Sø­ren Ka­ster, der er tid­li­ge­re tv- vært, blandt an­det kendt fra TV2s ’ Je­o­par­dy’. Før var de må­ske fj en­der. Men nu er de i hvert fald su­per- ven­ner. Pop­stjer­nen Tay­l­or Swift har væ­ret op­pe at top­pes med bå­de Ni­cki Mi­naj og Ka­nye West. Men hun har lært af si­ne fejl­ta­gel­ser. Og i ste­det for at skæn­des via so­ci­a­le me­di­er kon­tak­ter Swift dem di­rek­te, hvis der er pro­ble­mer. Og i dag er de al­le per­le­ven­ner. Hvad skal vi an­dre så læ­se om på Twit­ter.

Un­der en ba­de­fe­rie i Bora Bora blev den ca­na­di­ske po­p­stjer­ne Justin Bieber fo­to­gra­fe­ret nøgen. Og gos­sip­eks­per­ter­ne fra TMZ brag­te de ’ af­slø­ren­de’ billeder på de­res po­pu­læ­re show­bizhjem­mesi­de. Først tru­e­de Bieber med bål, brand og sags­an­læg. Men så trak han sin trus­sel tilbage. Og be­mær­ke­de i ste­det: ’ Jeg ser sgu me­get godt ud’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.