’’

BT - - NYHEDER - Bri­an Ni­el­sen

For mig er det en ud­for­dring ba­re at ar­bej­de sam­men med Mo­gens. Det skal ik­ke for­stås ne­ga­tivt, men man­den er over 80 år un­der Mo­gens Pal­les pro­mo­tor­vin­ger. Bump på vej­en er in­gen hin­dring Op­rin­de­ligt var idéen med Da­nish Fight Night Mo­gens Pal­les. Han hav­de dog fra be­gyn­del­sen be­slut­tet sig for, at Bri­an Ni­el­sen ger­ne skul­le med om bord. For Bri­an Ni­el­sen er rol­len som pro­mo­tor helt ny, men hver­ken han el­ler Mo­gens Pal­le er be­kym­ret for, at det skal bli­ve en hæm­sko.

» Bri­an er grøn, når det kom­mer til den her del af bok­se­ver­de­nen, men jeg tror på, han nok skal læ­re hur­tigt. Jeg kom­mer na­tur­lig­vis til at ha­ve en form for men­tor­rol­le i be­gyn­del­sen, hvil­ket er klart med det net­værk og er­fa­ring, jeg har med mig, « si­ger Mo­gens Pal­le med over­be­vis­ning.

Bri­an Ni­el­sen selv er spændt på at prø­ve kræf­ter med det ny­fød­te part­ner­skab, selv­om han ik­ke tror på, det bli­ver helt uden ud­for­drin­ger:

» For mig er det en ud­for­dring ba­re at ar­bej­de sam­men med Mo­gens. Det skal ik­ke for­stås ne­ga­tivt, men man­den er over 80 år. Vi må ba­re få det bed­ste ud af det. Vi har jo kendt hin­an­den i man­ge år, og jeg ved, Mo­gens er lidt sær på nog­le om­rå­der, li­ge­som jeg og­så selv er. Jeg har haft rig­tig man­ge for­hand­lin­ger med Mo­gens i min tid som bok­ser, og så læ­rer man hin­an­dens sær­he­der at ken­de, « ly­der det fra Bri­an Ni­el­sen i en mo­bil fra hans bo­lig i Syds­pa­ni­en.

At Mo­gens Pal­le har run­det sit ot­ten­de år­ti, er han ud­mær­ket godt klar over. Af sam­me år­sag ga­ran­te­rer han, at man vil kun­ne se et stæv­ne sat op af Da­nish Fight Night in­den ud­gan­gen af 2015.

» Jeg er jo ik­ke ung læn­ge­re, det ved jeg. Så jeg har hver­ken tid el­ler lyst til at væ­re for læn­ge om at sæt­te gang i no­get nu. Ta­len­tet ek­si­ste­rer, og vi er i snak med nog­le af de un­ge bok­se­re, vi tæn­ker på at få med på vog­nen. «

Hvil­ke bok­se­re, han og Bri­an Ni­el­sen har i kik­ker­ten, vil han dog ik­ke ud­ta­le sig om.

Én ting, al­de­ren ik­ke har haft ind­fly­del­se på, er kær­lig­he­den til bok­sespor­ten og viljen, der er mindst li­ge så stå­l­fast, som den al­tid har væ­ret. Som en an­den Du­ra­cell- ka­nin bli­ver Mo­gens Pal­le ba­re ved og ved:

» Prøv nu at hø­re her: Jeg er jo ik­ke død end­nu. Så læn­ge mit hjer­te ban­ker, så er der folk, som bok­ser. «

Si­ger han med et be­slut­somt blik i øj­ne­ne.

» Det er ik­ke kun dansk boksning, jeg vil ha­ve gang i igen, det er li­ge så me­get boks­nin­gen, der hol­der gang i mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.