Fredspris til tu­ne­se­re

BT - - NYHEDER -

UD­DE­LING Det Nor­ske No­bel­in­sti­tut i Oslo har valgt at gi­ve No­bels fredspris 2015 til fi re tu­ne­si­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, der sam­men går un­der nav­net Tu­ni­si­an Na­tio­nal Di­a­logue Qu­ar­tet. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne mod­ta­ger fredspri­sen for de­res fæl­les bi­drag til fre­de­lig di­a­log i Tu­nesi­en i kølvan­det på Det Ara­bi­ske For­år i 2011.

I som­me­ren 2013 gik or­ga­ni­sa­tio­ner­ne sam­men, og det lyk­ke­des dem at etab­le­re en fre­de­lig po­li­tisk pro­ces på et tids­punkt, hvor lan­det var tæt på bor­ger­krig.

Der­med bi­drog or­ga­ni­sa­tio­ner­ne til ind­fø­rel­se af de­mo­kra­ti og fun­da­men­tale ret­tig­he­der til he­le be­folk­nin­gen.

De fi re or­ga­ni­sa­tio­ner be­står af den na­tio­na­le fag­be­væ­gel­se Tu­ni­si­an Ge­ne­ral La­bour Uni­on. Der­til kom­mer den tu­ne­si­ske ar­bejds­gi­veror- ga­ni­sa­tion Tu­ni­si­an Con­fe­de­ra­tion of In­du­s­try, Tra­de and Han­di­craft s, der re­præ­sen­te­rer sel­ska­ber in­den for in­du­stri, han­del og hånd­værk. Der­u­d­over er der for­e­nin­gen, som ob­ser­ve­rer og for­sva­rer men­ne­ske­ret­tig­he­der i Tu­nesi­en, Tu­ni­si­an Hu­man Rights League. Fjer­de or­ga­ni­sa­tion er en na­tio­nal sam­men­slut­ning af ad­vo­ka­ter, Tu­ni­si­an Or­der of Lawy­ers. Blom­stre­de af Det Ara­bi­ske For­år op­stod i Tu­nesi­en i 2010- 2011 og bred­te sig hur­tigt til fl ere lan­de i Nord­afri­ka og Mel­le­mø­sten. I man­ge af dis­se lan­de er kam­pen for de­mo­kra­ti gå­et i stå el­ler og­så har den li­ge­frem lidt et til­ba­ge­slag, men i Tu­nesi­en ses en de­mo­kra­tisk om­stil­ling bå­ret frem af ci­vil­sam­fun­dets krav om respekt for de grund­læg­gen­de men­ne­ske­ret­tig­he­der, ly­der det fra No­bel­ko­mi­te­en. BNB Tryg For­sik­ring må i tred­je kvar­tals regn­skab ta­ge imod en øko­no­misk lus­sing i form af et enormt tab på ak­tier. Så­le­des får Tryg i tred­je kvar­tal et ne­ga­tivt in­ve­ste­rings­afk ast på 383 mio. kr., mod et tab på én mio. kr. i sam­me pe­ri­o­de året in­den, og det med­fø­rer, at Trygs re­sul­tat eft er skat en­der på 155 mio. kr. mod 593 mio. kr. i sam­me pe­ri­o­de året før.

En forg­lem­mel­se hos po­st­bud­det red­der ot­te le­den­de bankan­sat­te i en sag om kurs­ma­ni­pu­la­tion, bed­ra­ge­ri og man­datsvig, skri­ver fi nans. dk. Ve­stre Lands­ret har fre­dag af­gjort, at det ik­ke bli­ver mu­ligt for bag­mand­spo­li­ti­et at an­ke sa­gen mod net­vær­ket af bank­di­rek­tø­rer til lands­ret­ten, for­di an­ken fra by­ret­ten er sendt en dag for sent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.