Di­ne ar­me bli­ver tun­ge

BT - - NYHEDER -

ZZZZZZ skal hjæl­pe bar­net ind i søv­nen. Ka­ni­nen, der selv ik­ke kan sove, mø­der en ug­le, en snegl og en trold­mand. De gi­ver ham hver især de­res bed­ste råd om, hvad man kan gø­re, hvis man ik­ke kan fal­de i søvn. Hyp­no­se Op­læ­se­ren skal ha­ve en god ind­le­vel­ses­ev­ne. Der­u­d­over skal nog­le sæt­nin­ger frem­hæ­ves, og an­dre læ­ses lang­somt, og så er der til­sat en snert hyp­no­se. Der er gen­ta­gel­ser, di­rek­te ta­le til bar­net om ’ tun­ge ar­me’, og man skal ga­be:

» Slap af i ar­me­ne, Jens ( bar­nets navn, red.). Lad dem bli­ve li­ge så tun­ge som sten. Kal­le Ka­nin og du, Jens, la­der dem bli­ve li­ge så tun­ge som sten, nu. «

Psy­ko­log Lot­te Lyk­ke Fredrik­sen un­der­vi­ser i Dansk Sel­skab for Kli­nisk Hyp­no­se. Iføl­ge Lot­te Lyk­ke Fredrik­sen kal­des det ‘ tran­ce- in­duk­tion’.

Hyp­no­se hand­ler - te­ra­pe­u­tisk - grund­læg­gen­de om at træ­ne folk i at fo­ku­se­re de­res op­mærk­som­hed der, hvor det er gavn­ligt for dem.

» Én af grun­de­ne til, at man skal næv­ne nav­net, er, for­di vi godt kan li­de at hø­re no­gen si­ge vo­res navn. Det vir­ker rart og be­ro­li­gen­de. Der­u­d­over er der og­så no­get med det mo­no­to­ne to­ne­fald, der i sig selv ska­ber ro i krop­pen og i ner­ve­sy­ste­met, « si­ger psy­ko­lo­gen.

Spe­ci­al­læ­ge Jan Ove­sen har i 30 år ar­bej­det med søvn. Når man f. eks. læ­ser sæt­nin­ger lang­som­me­re op, har det en dæm­pen­de og be­ro­li­gen­de ind­fly­del­se på hjer­nen:

» Søvn­be­svær fo­re­går i langt de fle­ste til­fæl­de i det ube­vid­ste. Selv­om man godt kan væ­re rig­tig træt, kan sen­gen og søvn­mil­jø­et trig­ge én på et ube­vidst plan. En så­dan bog hjæl­per der­for bar­net til at over­vin­de den her re­ak­tion, og på den må­de bry­der man et møn­ster, der frem for alt hand­ler om sti­mu­li­kon­trol, « si­ger Jan Ove­sen. In­gen ga­ran­ti Iføl­ge Jan Ove­sen kan man dog ik­ke over­fø­re tek­nik­ker­ne til de bør­ne­bø­ger, man har stå­en­de på bog­re­o­len der­hjem­me. Det skyl­des, at ‘ Ka­ni­nen der så ger­ne vil­le sove’ er byg­get op om­kring ka­rak­te­rer, der prø­ver at få ka­ni­nen til at sove, hvil­ket og­så har en af­gø­ren­de af­smit­ten­de ef­fekt på bar­net. Hi­sto­ri­en må ik­ke væk­ke nys­ger­rig­hed.

Søvn­vej­le­der Mi­ka­el Ras­mus­sen fra Cen­ter for Stress og Triv­sel i København hol­der fored­rag om søvn:

» Der er in­gen tvivl om, at det er nog­le go­de psy­ko­lo­gi­ske kneb til at få bar­net til at slap­pe af, for­di bar­net kan spej­le sig i ka­ni­nen. Men det æn­drer ik­ke ved, at børn skal ha­ve fa­ste sen­ge­ti­der, og at man skal bru­ge me­get me­re end 10 mi­nut­ter på at sid­de og læ­se om af­te­nen, « si­ger han.

‘ Ka­ni­nen der så ger­ne vil­le sove’ ud­kom før­ste gang på svensk i 2010 og er på vej i 40 lan­de, men der er in­gen søvn­ga­ran­ti­er, på­pe­ger bo­gens for­fat­ter.

» Der kan væ­re man­ge grun­de til, at hi­sto­ri­en ik­ke vir­ker. Det kan væ­re, at for­æl­dre­ne er stres­se­de, el­ler det kan væ­re, at bar­net ik­ke kan li­de hi­sto­ri­en. Vi er in­di­vi­der, selv som små børn, « si­ger Carl- Jo­han Fors­sén Ehr­lin, der har plan­lagt at ef­ter­føl­ge bør­ne­bo­gen med en stri­be af god­nat­hi­sto­ri­er med an­dre ka­rak­te­rer og hand­lin­ger.

Det glæ­der de for­æl­dre, der har te­stet bo­gen for BT. Fle­re fin­der nem­lig bo­gens un­der­hold­nings­vær­di tvivl­s­om på den lange ba­ne.

» Hi­sto­ri­en er lang­truk­ken, og det er lidt ens­for­migt at læ­se den sam­me hi­sto­rie op igen og igen. Bar­net kom­mer nemt til at ke­de sig i læng­den og vil må­ske ik­ke få lyst til at hø­re hi­sto­ri­en igen, « si­ger Jo­hn­ny Knud­sen, der er far til Cla­ra på fem år.

Selv­om bo­gen pri­mært hen­ven­der sig til småbørn, kan den bru­ges af al­le. Så læn­ge man kan se bort fra, at for­tæl­lin­gen hand­ler om en sød, lil­le ka­nin, for­tæl­ler bo­gens for­fat­ter.

» Hvis jeg har pro­ble­mer med at slap­pe af, lyt­ter jeg til lyd­bo­gen og jeg ved sta­dig ik­ke, hvor­dan den en­de ... Men jeg har en anel­se, « si­ger Carl- Jo­han Fors­sén Ehr­lin med et grin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.