Flygt­nin­ge­kri­se som mo­de­repor­ta­ge

BT - - NYHEDER -

SHIT­STORM

Og det har skabt vre­de og de­bat på Twit­ter, hvor fle­re men­ne­sker ud­tryk­ker de­res for­ar­gel­se over bil­le­der­ne.

Nor­bert Baksa, der ar­bej­der som fre­elan­ce­fo­to­graf for mo­de­ma­ga­si­ner­ne El­le og Cosmopo­li­tan, ar­bej­de­de sam­men med fo­to­gra­fen Mo­ni­ka Jablon­czky, der po­se­rer ved pig­t­rå­ds­heg­net iført hal­størklæ­de og smartp­ho­ne. Der er og­så billeder af en be­tjent, der for­sø­ger at træk­ke mo­del­len væk. Kom­pleks si­tu­a­tion De­bat­ten på Twit­ter er ik­ke gå­et fo­to­gra­fens næ­se for­bi. Hans for­kla­ring går på, at bil- le­der­ne skal bi­dra­ge med no­get an­det end det, me­di­er­ne skil­drer. Må­let har væ­ret at vi­se, hvor kom­pleks flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er. Fle­re si­der af kri­sen » Til dem, der har sagt, at jeg er dum, kan jeg kun si­ge, at de skal se pro­ble­met fra for­skel­li­ge vink­ler. Ud fra nyheds­dæk­nin­gen er det me­get svært at for­stå, hvor­vidt dis­se men­ne­sker fak­tisk er flygt­nin­ge, el­ler om de er no­get an­det. Det her er præ­cis, hvad vi øn­ske­de at skil­dre. Du ser en li­den­de kvin­de, som og­så er smuk, og på trods af hen­des si­tu­a­tion har hun hø­je kva­li- te­ter, når det gæl­der ud­se­en­de og smartp­ho­ne, « for­kla­rer Nor­bert Baksa, iføl­ge ib­ti­mes. com.

På Twit­ter skri­ver han yder­li­ge­re, at ’ Der Mi­grant’pro­jek­tet hand­ler om at vi­se fle­re si­der af flygt­nin­ge­kri­sen. Det hand­ler bå­de om, at der er men­ne­sker, der flyg­ter for at red­de li­vet, men det hand­ler og­så om, at der er mi­gran­ter el­ler end­da ter­r­o­ri­ster, der op­fø­rer sig ag­gres­sivt, me­ner han.

» Må­let har ik­ke væ­ret at for­nær­me flygt­nin­ge el­ler an­dre, men at vi­se dob­belt­he­den i me­di­er­nes nyheds­dæk­ning, « skri­ver Nor­bert Baksa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.