’’

BT - - KULTUR - Jens Un­ma­ck

Hvis ik­ke en rus­sisk for­fat­ter en­gang hav­de skre­vet bo­gen med tit­len ’ Krig og fred’, kun­ne det ha­ve væ­ret over­skrif­ten på hi­sto­ri­en om Love Shop. Det be­gynd­te som kul­mi­na­tio­nen på et helt spe­ci­elt ven­skab - end­te som et ufor­son­ligt fjend­skab mel­lem to mænd, der al­drig fandt hin­an­den se­ne­re. I går ud­kom bi­o­gra­fi­en ’ Him­mel­flugt og høj­de­skræk’, der be­skri­ver Love Shops unik­ke hi­sto­rie gen­nem lidt me­re end 25 år. Sam­ti­dig ud­sen­des op­sam­lings­al­bum­met ’ Ever­gre­en - Best of Love Shop’.

Det er en hi­sto­rie om kri­ge, ja­lou­si, had: de store fø­lel­ser, der på én gang er kun­stens brænd­stof og en gift, der kan en­de med at æde kunst­ner­ne op. Der bli­ver talt med store, ær­li­ge ord i bo­gen. Især om ti­den før og ef­ter br­ud­det i 2004.

Det er sam­ti­dig en hi­sto­rie om et unikt dansk ro­ck­band, der trods al­le odds bed sig fast på den dan­ske sce­ne. Og sta­dig ek­si­ste­rer ef­ter Hil­mar Has­sigs død i en tra­fi­ku­lyk­ke i 2008 og Hen­rik Halls død i 2011. In­gen æres­run­de » Det var vig­tigt for mig, at det ik­ke kom til at vir­ke som om, jeg tog en æres­run­de på Hil­mars og Hen­riks be­kost­ning, « si­ger Jens Un­ma­ck til BT som be­grun­del­se for ik­ke at skri­ve bo­gen selv. I ste­det er skri­ve­ar­bej­det lagt i hæn­der­ne på jour­na­list og for­fat­ter Tom­my Hei­sz.

» Vig­tigt og­så, at Hil­mar og Hen­rik var re­præ­sen­te­ret gen­nem de­res ven­ner, fa­mi­lie og kæ­re­ster - set af en jour­na­list på af­stand. Det vil­le bli­ve Mi­ne bed­ste min­der om Hil­mar er fra den pe­ri­o­de, hvor jeg be­søg­te ham og han la­ve­de mad til mig – jeg hav­de ik­ke en øre – og vi tal­te om og lyt­te­de til mu­sik un­fair, hvis jeg kun le­ve­re­de min ver­sion af hi­sto­ri­en, si­ger Un­ma­ck. Mød­tes i det sor­te punk­mil­jø Hil­mar Has­sig og Jens Un­ma­ck mød­tes i det sor­te, kø­ben­havn­ske punk­mil­jø i 80er­ne. Un­ma­ck kom fra Vi­borg- eg­nen, Has­sig spil­le­de i di­ver­se me­re el­ler min­dre kunst­ne­risk am­bi­tiø­se sam­men­hæn­ge og var sam­ti­dig Lars H. U. G. s si­de­mand. En fæl­les tøj­les­løs mu­sik­be­gej­string - og Un­ma­cks be­un­dring - gjor­de ham og Has­sig til me­get tæt­te ven­ner. I 1986 be­gynd­te de at ar­bej­de sam­men om pro­jek­tet Love Shop.

» Mi­ne bed­ste min­der om Hil­mar er fra den pe­ri­o­de, hvor jeg be­søg­te ham og han la­ve­de mad til mig - jeg hav­de ik­ke en øre - og vi tal­te om og lyt­te­de til mu­sik. Man kan si­ge, at Hil­mar fandt sig i mig som mu­si­ker. Jeg var ba­re Kli­ché- fan. Jeg var vant til at spil­le sam­men med folk, der spil­le­de li­ge så dår­ligt som mig selv. Jeg hav­de ik­ke en to­ne i li­vet, « si­ger Jens Un­ma­ck tørt.

Da Love Shop i 1990 ud­send­te al­bum­met ’ 1990’, vak­te det stor op­mærk­som­hed, især p. g. a. Un­ma­cks tek­ster, Has­sigs gu­i­tar og den sær­li­ge me­lo­di­ø­si­tet. Som har væ­ret der li­ge si­den i Un­ma­cks og Love Shops mu­sik.

» Drøm­men var at unds­lip­pe kon­ven­tio­ner­ne i det Punk- Ge- sta­po, vi kend­te i København. Drøm­men var at la­ve et po­p­band. Hil­mar og jeg mød­tes om­kring pop- pla­der fra 60er­ne. Helt ba­nal mu­sik, der har en tro­skyl­dig­hed i sig, og som ik­ke vir­ker som no­get, der bok­ser nedad for at bli­ve po­pu­lært. Det måt­te ger­ne ha­ve den skam­lø­se pop- fak­tor, « si­ger Jens Un­ma­ck.

Først med det fjer­de al­bum, ’ Go’ ( 1997), fandt Love Shop et mu­si­kalsk ud­tryk, der for al­vor gav me­ning for dem li­ve. Med en me­re ba­sal ro­ck- til­gang til mu­sik­ken. I øv­rigt kom Mik­kel Dam­gaard, di­ver­se key­bo­ards m. m., og Tho­mas Duus, trom­mer, med i ban­det. Som de har væ­ret si­den. Ik­ke al­tid lyk­ken at op­træ­de Men selv­om Love Shop hav­de fun­det sig selv mu­si­kalsk, var det ik­ke al­tid lyk­ken at op­træ­de.

» Når vi kom uden for de store by­er, var det ik­ke ba­re op ad bak­ke. Så var det bjer­ge­ta­pe uden­for ka­te­go­ri, jo læn­ge­re ve­st­på vi kom. Vi spil­le­de en­gang for fem men­ne­sker i Fer­ma­ten i Her­ning, hvoraf de to var mi­ne for­æl­dre. Da var jeg ik­ke stolt over­for mi­ne for­æl­dre. Det en­kel­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.