In­ten­se Po­lanski

BT - - TV - THRILLER

En suc­ces­fuld bri­tisk for­fat­ter får til­budt at væ­re skyg­ge­skri­bent på den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Adam Langs me­moi­rer. Han skal over­ta­ge ar­bej­det fra Langs tid­li­ge­re po­li­ti­ske as­si­stent, Mi­ke McAra, der er om­kom­met i en ulyk­ke, og hans agent for­sik- rer ham om, at det er hans livs chan­ce. For­fat­te­ren ac­cep­te­rer mod­vil­ligt og ta­ger ud til den lil­le ame­ri­kan­ske ø, hvor Adam Lang op­hol­der sig i et stort, luk­suri­øst hus ved stran­den sam­men med sin ko­ne, Ruth, og sin per­son­li­ge as­si­stent Ame­lia. Da­gen ef­ter be­skyl­der en tid­li­ge­re bri- tisk mi­ni­ster Adam Lang for krigs­for­bry­del­ser, og pres­sen be­gyn­der at skri­ve om den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­sters mu­li­ge hem­me­li­ge aft aler med USA, hvor ter­r­or­mistænk­te er ble­vet ud­le­ve­ret til tor­tur. Øen over­ren­des af jour­na­li­ster, alt imens skyg­ge­skri­ben­ten prø­ver at gra- ve i for­ti­den. Snart be­gyn­der han at ane, at hans for­gæn­gers død må­ske ik­ke var til­fæl­dig, og at sva­re­ne må­ske kan fi ndes i det ufær­di­ge ma-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: nuskript. Skyg­ge­skri­ben­ten må dog sam­ti­dig san­de, at for­ti­den kan væ­re død­brin­gen­de. ( TV3+)

Ewan McGre­gor spil­ler ho­ved­rol­len i Ro­man Po­lanskis vel­lyk­ke­de thriller ” Skyg­gen”, der bå­de by­der på spæn­ding og psy­ko­lo­gi­ske per­sonskil­drin­ger.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.