Her er årets bed­ste

BT - - BILER -

KÅRING bi­ler, der al­le har det til fæl­les, at de op­le­ves som en rig­tig bil. Ik­ke en raf­fi­ne­ret ka­bi­nescoo­ter. Fel­tet be­står af Smart For­four, Suzuki Ce­le­rio, Opel Karl og sid­ste års su­veræ­ne vin­der Hyun­dai i10.

Smart For­four er indstil­let til fi­na­len, for­di den le­ve­rer en an­der­le­des pak­ke end de an­dre. Mens de fle­ste mi­kro­bi­ler kom­mer fra mær­ker med stor vo­lu­men er Smart den funky ni­che­mo­del, der vil le­ve­re no­get an­det end ba­re tør­vejr på tu­ren fra A til B. Den er en liv­stils­mi­kro­bil sned­ke­re­ret med Mer­ce­des sans for de­tal­jer. Den pro­du­ce­res på sam­me fa­brik som sid­ste års num­mer to Re­nu­alt Twingo, mens de­sig­net er an­der­le­des og Smart- ud­ga­ven har nog­le unik­ke de­tal­jer som Re­nu­al­ten ik­ke har. Det af­spej­ler sig og­så i pri­sen, hvor Smart For­four har fel­tets hø­je­ste frapris på 114.900 kr. Den fås bå­de med en 61 hk mo­tor og en 71 hk mo­tor, og det er den store, vi har med til test – til 124.900 kr.

Suzuki Ce­le­rio er må­ske ik­ke seg­men­tets mest raf­fi­ne­re­de bil. Men den er rum­me­lig, ve­lud­sty­ret og bil­lig – tre kri­te­ri­er, mi­kro­bilskun­der­ne tra­di­tio­nelt hyl­der. Læg der­til en bå­de raf­fi­ne­ret, kraft­fuld og me­get øko­no­misk tre­cy­lin­dret ben­zin­mo­tor på 1,0 li­ter, og den bli­ver me­re og me­re spæn­den­de. Den kan i øv­rigt og­så træk­ke 400 kg på kro­gen, og Suzuki sælger den med trai­ler for 100.000 kr. Frapri­sen på Suzuki Ce­le­rio uden trai­ler er 89.900 kr. Sid­ste års vin­der Hyun­dai i10 vandt sid­ste års fi­na­le på en kom­bi­na­tion af plads, ud­styr og pris. Fle­re af dom­mer­ne var eni­ge om, at den le­ve­re­de for­bløf­fen­de me­get bil- for­nem­mel­se for pen­ge­ne. Den har ik­ke blot­lagt me­tal i ka­bi­nen, og ma­te­ri­a­le­val­get skri­ger ik­ke af Le­go­land. Især bag­sæ­de­plad­sen fik me­gen ros med på vej­en. Plads, go­de ad­gangs­for­hold og et fint ba­ga­ge­rum gav den så me­get plus på kon­to­en for prak­tisk an­ven­de­lig­hed, at den tril­le­de hjem med tit­len som Årets Bed­ste Mikro­bil 2015. Frapri­sen er 79.990 kr. Ny dreng i klas­sen Sid­ste fi­na­le­del­ta­ger er fel­tet ny­e­ste og er i gang med at ind­ta­ge top fem på li­sten over kon­ge­ri­gets mest solg­te bi­ler li­ge nu.

Opel Karl er ty­sker­nes læn­ge ven­te­de mikro­bil. Li­ge si­den Volkswa­gen lan­ce­re­de Up, har Opel mang­let en re­gu­lær kon­kur­rent, men med Karl er de klar til at ind­ta­ge mi­kro­bils­bal­let – selv­om fe­sten ik­ke læn­ge­re ra­ser som for et par år si­den. Bi­len er byg­get i Korea, og det træ­ne­de øje vil kun­ne se, at dens grund­form lig­ner den he­den­gang­ne Chevro­let Spark.

Men selv­om de pro­du­ce­res sam­me sted, så er Karl en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.