Mikro­bil

BT - - BILER -

ny bil med en ny mo­der­ne tre­cy­lin­dret Opel­mo­tor og et ka­bi­ne­de­sign, der sid­der li­ge i ska­bet. På prø­ve Test­kørs­ler­ne fo­re­går på en blan­det pot­pour­ri af ve­je - fra ho­ved­ve­je til vil­la­ve­je og mo­tor­vej, hvor bi­ler­ne bli­ver te­stes på alt fra plads til kraft, kø­re­dy­na­mik og brænd­sto­fø­ko­no­mi. Ef­ter at ha­ve kørt de fi­re bi­ler på skift skri­der vi til af­stem­ning, og der er en for­bløf­fen­de enig­hed på tværs af jury­en.

Al­le er eni­ge om, at Smart For­four er en spæn­den­de bil, men i det her felt dum­per den. Pri­sen er mar­kant hø­je­re end kon­kur­ren­ter­nes, og den le­ve­rer ik­ke me­re vær­di – sna­re­re tvær­ti­mod. Kø­re­dy­na­misk og støj fra mo­to­ren er den gen­nem­gå­en­de kri­tik, og in­gen gi­ver den me­re end to po­int.

Suzuki Ce­le­rio le­ve­rer en næ­rig kva­li­tets­op­le­vel­se i ka­bi­nen og et sty­re­tøj be­dø­vet for al fe­ed­ba­ck. Men den har god plads, og især den lil­le 1,0 li­ters du­altjet­mo­tor im­po­ne­rer ved at væ­re fel­tets klart mest øko­no­mi­ske i den vir­ke­li­ge ver­den. Hyun­dai i10 im­po­ne­rer på præ­cis sam­me pa­ra­me­tre som sid­ste år. Men den mø­der gan­ske sim­pelt sin over­mand i Opel Karl, der sy­nes tan­den lækre­re og me­re vel­kø­ren­de til en pris, der mat­cher kore­a­ne­rens – når vi ser på ud­styr­s­pak­ker.

Opel har til­med te­stens mest støjsva­ge ma­ski­ne og bed­ste un­der­vogn, og det gi­ver den fi­re ud af fem po­ten­ti­el­le før­ste­plad­ser. En vær­dig vin­der som end­nu en­gang hæ­ver bar­ren for, hvor me­get bil man kan for­ven­te i mi­kroklas­sen.

Årets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.