Opel med WOWLa­ve­re

BT - - BILER -

PRE­MI­E­RE den frisk og funky at se på, men med et mo­tor­pro­gram fra over­gan­gen fra damp til die­sel og en pris, som Opel- nav­net slet ik­ke kun­ne bæ­re.

Med den nye Astra går alt der­i­mod op i en hø­je­re en­hed. Mo­tor­pro­gram­met er nyt, væg­ten er kom­met ned, pri­sen er skarp, kva­li­tet­sind­tryk­ket højt og de­sig­net ele­gant. Læg der­til et par Opel­spe­ci­a­li­te­ter på ek­straud­styrs­li­sten som avan­ce­ret LED ma­trix- lys og massage i sæ­der­ne, og den nye Astra lig­ner en kan­di­dat til tit­len som klas­se­vin­der. Mas­ser af tur­bo Mo­tor­pro­gram­met be­står på ben­zin­si­den af en tre­cy­lin­dret 1,0- li­ters tur­bo­mo­tor på 105 hk, en fi­re­cy­lin­dret 1,4 li­ters tur­bo­ma­ski­ne på en­ten 125 el­ler 150 hk og en 1,6 li­ters tur­bo­mo­tor på 200 hk. På di­e­sel­fron­ten lan­ce­res den med sam­me 1,6 li­ters tur­bo­mo­tor i tre ydel­ses­ni­veau­er: 95 hk, 110 hk el­ler 136 hk. Med ydel­ser fra 95 til 200 hk, spæn­der Astra- pro­gram­met bredt nok til at ram­me al­le. For­vent en hårdt­pum­pet OPC- ud­ga­ve med op imod 300 hk se­ne­re, men den ved vi ik­ke no­get om end­nu.

Jeg te­ste­de al­le ben­zi­nud­ga­ver­ne, og selv­om 200 hk- ud­ga­ven var un­der­hol­den­de i bjerg­kæ­den Ka­pa­ter­ne bag Bra­tisla­va, så er ba­sis­ver­sio­nen med den lil­le 105 he­stes mo­tor fak­tisk min fa­vo­rit. Den kø­rer 23,3 km/ l og har power nok til at tak­le den nye og slan­ke­re Astra. 0- 100 km/ t eks­pe­de­rer den på 11,2 se­kun­der, og top­far­ten er 200 km/ t. Det er i den grad god­kendt for en ba­sis­mo­del. Den bli­ver svær at kom­me uden- om for den al­min­de­li­ge bil­kø­ber, for Opel har ud­sty­ret mo­to­ren med en ek­stra ba­lan­ce­ak­sel, så du und­går de klas­si­ske rystel­ser, en tre- cy­lin­dret ma­ski­ne nor­malt har. Mar­kant let­te­re Selv­om mo­to­rer­ne er go­de, er vægt­ta­bet bi­lens stør­ste styr­ke. I for­hold til si­ne for­gæn­ge­re er Astra ble­vet en anel­se kor­te­re og la­ve­re, men den er ud­hu­let, så plads­for­hol­de­ne i ka­bi­nen er bed­re end no­gen­sin­de.

Men det er ik­ke så me­get de mar­gi­nalt min­dre yd­re di­men­sio­ner, der har be­ty­det, at Astra i gen­nem­snit er lidt over 120 kg let­te­re end for­gæn­ge­ren med til­sva­ren­de mo­tor. Vægt­ta­bet skal især fin­des i ma­te­ri­a­le­val­ge­ne på plat­for­men og ka­ros­se­ri­et, hvor flit­tigt brug af højstyr­ke­stål har gjort di­men­sio­ner­ne på kom­po­nen- ter­ne min­dre, og det kan af­læ­ses på ba­de­væg­ten og i tra­fik­ken.

For Astra fø­les mar­kant let­te­re på be­ne­ne end sin for­gæn­ger. Den skif­ter væg­ten hur­ti­ge­re fra si­de til si­de i en hur­tig s- kur­ve, og det er godt for bå­de un­der­hold­nin­gen og sik­ker­he­den. At væg­ten fak­tisk be­ty­der no­get, vil en­hver ha­ve­e­jer, der har flyt­tet grus i en tril­lebør, kun­ne skri­ve un­der på. Det er no­get let­te­re at und­gå kat­ten på ha­ve­gan­gen med tom bør end med fuld bør, så jo let­te­re en bil er, jo me­re sik­ker og dy­na­misk op­le­ves den.

In­den­for di­sker Opel som sæd­van­ligt op med frem­ra­gen­de sæ­der og et stil­rent og ele­gant in­stru­ment­bord. Kva­li­tet­sind­tryk­ket er højt og in­fo­tain­ment­sy­ste­met er god­kendt på bru­ger­fla­den, hvor det bå­de un­der­støt­ter An­droid og Ap­ples sty­re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.