Hvor­for er Toy­o­ta­er så grim­me?

BT - - BILER -

Her er det dog vig­tigt at for­stå Eu­ro­pas rolle in­den for Toy­o­ta. Det eu­ro­pæ­i­ske mar­ked er de se­ne­ste ti år ble­vet mar­kant min­dre at­trak­tivt på ver­dens­plan, for­di bå­de Ki­na og de an­dre BRIK- mar­ke­der har op­le­vet en enorm vækst.

I takt med at Eu­ro­pa bli­ver min­dre vig­tigt for Toy­o­ta, får Eu­ro­pas de­sign­cen­ter i Ni­ce og­så svæ­re­re ved at dik­te­re kon­cer­nens over­ord­ne­de de­sign­fi­lo­so­fi – i kon­kur­ren­ce med de­sign­cen­tre i USA, Sy­da­me­ri­ka og Ja­pan. Sam­ti­dig skal al­le Toy­o­tas bi­ler kun­ne sæl­ges glo­balt – og det be­ty­der igen, at i takt med at Eu­ro­pa bli­ver min­dre og min­dre må­lt på an­del af to­talsalg og om­sæt­ning, så bli­ver eu­ro­pæ­isk smag og stil min­dre vig­tig. Sva­ret Det er det tæt­te­ste, vi kom­mer et svar på, hvor­for Toy­o­tas bi­ler ser ud, som de gør. Kun­der­ne er til­fred­se med pro­duk­tet, og de er al­li­ge­vel ik­ke vold­somt op­ta­ge­de af de­sign. Kom­bi­ne­ret med Eu­ro­pas vi­gen­de øko­no­mi­ske styr­ke får det gam­le kon­ti­nent og­så svæ­re­re ved at fast­hol­de rol­len som glo­bal trend­set­ter. Et fak­tum, vi må ac­cep­te­re, mens vi må læ­re at el­ske bi­ler som Pri­us og Mirai.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.