Frem­ti­dens bil

BT - - BILER -

BRINT­BIL elek­tri­ci­tet.

Elek­tri­ci­te­ten le­ve­res til et lil­le bat­te­ri, som dri­ver en el- mo­tor på 154 hk, der er for­bun­det til for­hju­le­ne. Mirai er alt­så en el­bil, men i ste­det for at få elek­tri­ci­te­ten fra et stort bat­te­ri, der er op­la­det via el­net­tet, så la­ver den selv elek­tri­ci­te­ten. Mirai ac­ce­le­rer fra 0- 100 km/ t på 9,6 se­kun­der og har en top­fart på 178 km/ t. Stor og tung Med en læng­de på 489 cm og en ak­sel­af­stand på 278 cm har den cir­ka sam­me ud­ven­di­ge mål som en Toy­o­ta Aven­sis. Men brint­tan­ke og brænd­sels­cel­len bå­de fyl­der og ve­jer, så ba­ga­ge­rum­met er med si­ne 361 li­ter ik­ke stør­re end i en Toy­o­ta Auris.

Den kø­re­kla­re vægt er på 1.850 kg, og med fi­re per­so­ner spad­se­rer nå­len på væg­ten hur­tigt over to tons. Det er ik­ke sel­ve brin­ten, der ve­jer, for når bi­len er fyldt, har den blot fem kg brint i tan­ke­ne. Men tryk­tan­ke­ne og brænd­sels­cel­len ve­jer til. Mirai bru­ger dog kun 0,76 kg brint pr. 100 km, så fem kg gi­ver en te­o­re­tisk ræk­ke­vid­de på ca. 650 km. Den ud­le­der 8,1 li­ter vand pr. 100 km – mest som vand­damp el­ler dryp fra ud­stød­nings­rø­ret.

Mirai ud­by­des kun som lea­sing­bil, og pri­sen bli­ver 8.000 kr. pr. må- ned eks­klu­siv moms uden ind­skud over fi­re år og 60.000 km. Det er in­klu­siv dæk, ser­vi­ce og ved­li­ge­hol­del­se. Den smel­te­de islag­ka­ge Som bil be­trag­tet har Mirai to store ud­for­drin­ger. Ef­ter en lil­le prø­ve­tur står det klart, at væg­ten gør den tung at dan­se med. Den er sat kom­forta­belt op, og det be­ty­der, at den kræn­ger som en top­læs­set kær­re i kur­ver­ne, og i det he­le ta­get op­fø­rer den sig me­get blødt og ame­ri­kansk i tra­fik­ken. Den er alt­så langt fra no­gen yn­de­fuld stør­rel­se at drib­le om­kring med.

Den an­den ud­for­dring er dog vær­re – om end ba­se­ret på en dybt sub­jek­tiv vur­de­ring. Bi­len er sim­pelt­hen grim. Den er fra­stø­de­n­de, og især bag­fra lig­ner den en blan­ding mel­lem en smel­tet islag­ka­ge, og no­get der er teg­net af en suk­ker­høj tre­årig. Toy­o­ta si­ger, at det er vig­tigt, at den nye tek­no­lo­gi skil­ler sig ud i by­bil­le­det.

In­den­for bli­ver det mar­kant bed­re. Mirai har læ­der­sæ­der, mu­lig­hed for in­duk­tions­lad­ning af mo­bil, al­le de ny­e­ste sik­ker­heds­sy­ste­mer og et hav af in­for­ma­tio­ner om kør­sel og drift på to store dis­plays.

Men hver­ken væg­ten el­ler dens styg­ge de­sign kom­mer til at stå i vej­en for, at Toy­o­ta nok skal få ud­solgt Mirai. I 2016 plan­læg­ger de at byg­ge 2.000 bi­ler, og i 2017 sti­ger tal­let til 3.000. Den hånd­byg­ges nem­lig på en fa­brik i Ja­pan, og selv­om den of­fi­ci­elt er se­ri­e­frem­stil­let, så hand­ler Mirai om at de­mon­stre­re, at man rent fak­tisk kan la­ve en brint­bil, der le­ver op til sik­ker­heds- og mas­se­pro­duk­tions­krav. Det hand­ler om at få tek­no­lo­gi­en på mar­ke­det.

Så bi­len hen­ven­der sig først og frem­mest til den even­tyr­lyst­ne tek­nik­nørd med in­ge­ni­ør­bag­grund og dår­lig smag – el­ler kom­mu­ner og virk­som­he­der. Så selv­om pro­duk­tet iso­le­ret set ik­ke im­po­ne­rer, så im­po­ne­rer tek­nik­ken og per­spek­ti­ver­ne. Og det le­der os hen til frem­ti­den. Mirai Helt kon­kret be­ty­der Mirai frem­tid på ja­pansk. Og brint­bi­len kan me­get vel væ­re frem­ti­den. Især uden for by­er­ne. Den slår el­bi­len på bå­de op­tank­nings­tid og ræk­ke­vid­de. Sel­ve tank­nin­gen er helt ukom­pli­ce­ret. Den fo­re­går på en tank­sta­tion, som vi ken­der det fra ben­zin el­ler die­sel.

Ud­for­drin­gen for kon­cep­tet er at le­ve­re bå­de ny bil­tek­no­lo­gi og ny in­fra­struk­tur på sam­me tid. El­bi­ler­ne med bat­te­ri kan trods alt la­des fra el- net­tet. Men der er ef­ter­hån­den 10 brint­tank­sta­tio­ner i Dan­mark, og der er fle­re på vej.

I dag er det kun Mirai og Hyun­dai ix35, der er på ga­den til al­ment salg, Hon­da er klar i 2016, og i 2020 lover bå­de Ford, BMW, Mer­ce­des, Nis­san, GM og Volkswa­gen, at de vil ha­ve brint­bi­ler i hand­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.