Det be­gynd­te med en tragedie

BT - - PAN - Fo­to: SF- Film

Selv­om hi­sto­ri­en er sød. Og selv­om sam­men­hol­det og ven­ska­bet er le­gen­da­risk, så be­gynd­te hi­sto­ri­en om Pe­ter Pan fak­tisk med en hjer­teskæ­ren­de tragedie. Den skot­ske for­fat­ter Ja­mes Mat­t­hew Bar­rie, der skrev den op­rin­de­li­ge ro­man ’ Pe­ter and Wen­dy’ fra 1911, ba­se­re­de nem­lig ho­ved­per­so­nen på sin egen sto­re­bror David, der i vin­te­r­en 1867 dø­de ef­ter en skøjteu­lyk­ke – da­gen før sin 14- års fød­sels­dag.

Ef­ter­føl­gen­de re­fe­re­re­de især mo­de­ren of­te til David som ’ dren­gen, der al­drig blev vok­sen’ – det var hen- des trøst, at David for al­tid vil­le for­bli­ve et barn. Ja­mes Mat­t­hew Bar­rie sav­ne­de og­så sin sto­re­bror. Og da ’ Pe­ter Pan’ for før­ste gang duk­ke­de op i bo­gen ’ Litt­le whi­te bird’ ( 1902), var det an­gi­ve­ligt som en slags hyl­dest til den ’ evigt un­ge’ sto­re­bror. Al­der er kun et tal Al­der­s­mæs­sigt be­skri­ves Pe­ter Pan of­te som et sted imel­lem seks og 14 år. Men på film er va­ri­a­tio­ner­ne end­nu stør­re.

Så­le­des var Ro­bin Wil­li­ams 40 år gam­mel, da han spil­le­de ho­ved­rol­len i Ste­ven Spi­el­bergs even­tyr­film ’ Hook’ ( 1991). Kel­ly Ma­cDo­nald var 28, du hun spil­le­de Pe­ter Pan i ’ Fin- ding Ne­ver­land’. Den teg­ne­de Pe­ter er selv­føl­ge­lig helt uden al­der i Dis­neys klas­si­ske teg­ne­film fra 1953. Og i den helt nye film ’ Pan’ er Le­vi Mil­ler 12 år gam­mel.

Hi­sto­ri­en hand­ler om den en­som­me dreng Pe­ter, der ta­ger si­ne ven­ner fra Dar­ling- fa­mi­li­en med til det ut­ro­li­ge even­tyr­land Ne­ver­land, hvor de er om­gi­vet af far­li­ge even­tyr med pira­ter, kro­ko­di­l­ler og fe­er.

Li­ge­som ’ Ali­ce i Even­tyr­land’ er Pe­ter Pan ble­vet for­talt, gen­for­talt og for­tol­ket i et hav af for­skel­li­ge ud­ga­ver – i bog­form, på tv og i bi­o­gra­fen.

Og Ja­son Fu­chs, der har skre­vet ma­nuskrip­tet til den nye film, grund­lag­de sin se­ri­ø­se Pe­ter Pa­nin­ter­es­se un­der usæd­van­lig dra­ma­ti­ske for­hold. Hang med ho­ve­d­et nedad Da han var ba­re ni år gam­mel, sad Ja­son Fu­chs nem­lig sam­men med sin far fast i en Pe­ter Pan- rut­sje­ba­ne i en for­ly­stel­ses­park i Ca­li­for­ni­en.

» Mens vi hang dér med ho­ve­d­et nedad, føl­te jeg mig om­gi­vet af al­le de vil­de ka­rak­te­rer fra bo­gen, jeg hav­de læst.

Jeg var ved at dri­ve min far til van­vid med spørgs­mål som ’ Hvor­dan kan Pe­ter Pan fly­ve’ og ’ hvor­dan kom­mer han frem og tilbage til Ne­ver­land’.

13- åri­ge Le­vi Mil­ler fik sit livs chan­ce i rol­len som Pe­ter Pan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.