’’

BT - - PAN - Joe Wright, in­struk­tør

Vi har haft over 4.000 an­søg­nin­ger at væl­ge imel­lem. Le­vi hav­de det helt rig­ti­ge glimt i øjet og en vild blan­ding af uskyld og fræk­hed

Ik­ke ale­ne kom­mer den i dag 13- åri­ge dreng fra den to­talt ukend­te au­stral­ske by Ca­rin­da­le nær Bris­ba­ne.

Bort­set fra nog­le små rol­ler i sko­le­spil og is- re­k­la­mer på tv hav­de Mil­ler ik­ke prø­vet det store in­den for show­biz. Men hel­det var med ham. For at væ­re sik­re på, at de fandt den helt rig­ti­ge til rol­len i de­res gi- gan­ti­ske big- bud­get pro­jekt, ka­ste­de ’ Pan’- in­struk­tør Joe Wright og ta­lentspej­der Dixie Chas­sey nem­lig det, de kal­der et ’ stort net’.

» Vi send­te sim­pelt­hen ta­lentspej­de­re ud til al­le en­gelsk­ta­len­de lan­de. Vi har haft over 4.000 an­søg­nin­ger at væl­ge imel­lem. Jeg stod per­son­ligt for prø­ver fra mindst 250 un­ge sku­e­spil­le­re. Men det var først, da jeg så Le­vis au­di­tion- dvd, at der ske­te no­get. Han hav­de det helt rig­ti­ge glimt i øjet og en vild blan­ding af uskyld og fræk­hed. Vi in­vi­te­re­de ham til prø­ve i Los An­ge­les. Og så var vi ik­ke læn­ge­re i tvivl. Vi hav­de fun­det vo­res nye Pe­ter Pan, « si­ger Joe Wright. Be­gynd­te at græ­de Og Le­vi Mil­ler er hel­ler ik­ke i tvivl: han el­sker sit nye liv.

» Jeg hav­de al­drig før væ­ret i USA. Det var som en drøm. Jeg hav­de set fle­re an­dre filmver­sio­ner af hi­sto­ri­en om Pe­ter Pan. Og jeg hav­de læst bo­gen sam­men med min far. Og da de rin­ge­de tilbage for at til­by­de mig rol­len, hop­pe­de jeg op og ned i fle­re mi­nut­ter. Jeg tror oven i kø­bet, at jeg be­gynd­te at græ­de, « si­ger Le­vi, der og­så var vild med ar­bej­det i Lon­don, hvor fil­men blev op­ta­get.

» Det var helt mær­ke­ligt at se de ste­der, der skri­ves om i den op­rin­de­li­ge Pe­ter Pan- bog. Det var su­per­hårdt ar­bej­de. men jeg nød det. Og re­sul­ta­tet er slet ik­ke til at fat­te, « si­ger Le­vi, der nu rig­tig har få­et gang i kar­ri­e­ren.

Sko­len kla­rer han li­ge nu med pri­vat­læ­rer. Han er al­le­re­de i gang med ho­ved­rol­len i en stor au­stralsk pro­duk­tion. Og så har mo­de­fir­ma­et Po­lo Ralph Lau­ren hy­ret den spink­le dreng fra Ca­rin­da­le som ho­ved­per­son i en in­ter­na­tio­nal ef­ter­år/ vin­ter- kampag­ne for bør­ntøj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.